Raport.

GRUPA AZOTY SA (39/2017) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent"), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 34/2017 w dniu 4 sierpnia 2017 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy") na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku spółki Grupa Azoty Puławy, tj. o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 14,7 mln zł w jej spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów S.A., przekazuje do publicznej wiadomości informację o wpływie wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Emitenta.
Wpływ na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Emitenta wyniesie -14,7 mln zł.
Przedmiotowy odpis aktualizujący jest kolejnym odpisem zmniejszającym wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w spółce Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Pierwszy odpis w wysokości 18,4 mln zł, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2016 w dniu 8 lutego 2016 roku, został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok. Drugi odpis w wysokości 10 mln zł, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2017 w dniu 13 lutego 2017 roku, został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Bieżący odpis na kwotę -14,7 mln zł zostanie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym Emitenta za pierwsze półrocze 2017 roku.
Zastrzeżenie: Sprawozdania finansowe Emitenta za pierwsze półrocze są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Grupy Azoty S.A. za pierwsze półroczne 2017 roku nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
gpwlink:grupa-azoty.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-28Raport półroczny
2018-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2018-07-22 11-07-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649