Raport.

GRODNO SA (9/2017) Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w dniu 9.08.2017 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Grodno S.A. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 8.501.618,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych) w którym przewiduje się:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 1.845.823,32 zł (słownie: milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy i [32/100] złote), co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję,
2. przeznaczenie kwoty 6.655.794,68 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery i [68/100] złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.