Raport.

GEKOPLAST SA (20/2017) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Gekoplast S.A. za półrocze 2017 r.

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie ("Emitent") informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30.06.2017 r. podjęła uchwałę, w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i postanowiła powierzyć to zadanie firmie audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych w latach 2013 - 2016.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gekoplast SA
ISIN:PLGKPLS00019
NIP:6452506445
EKD: 22.21 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Krasickiego 13 42-693 Krupski Młyn
Telefon:+48 32 8885601
www:www.gekoplast.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GEKOPLAST
2018-07-17 21-07-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649