Raport.

FERRUM SA (47/2017) Informacja nt. współpracy handlowej z WĘGLOKOKS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 w sprawie zawarcia umowy ramowej pomiędzy FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) a WĘGLOKOKS S.A. (WĘGLOKOKS), jak również kolejnych raportów bieżących dotyczących realizacji zamówień pomiędzy Emitentem a WĘGLOKOKS, Zarząd Spółki informuje, że w ramach prac nad optymalizacją obsługi zobowiązań finansowych Spółki, w dniu 4 września 2017 r. Emitent zawarł z WĘGLOKOKS porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań Spółki względem WĘGLOKOKS (Porozumienie).
Na mocy Porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania Spółki wobec WĘGLOKOKS w wysokości ok. 17 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą uregulowane przez Emitenta w miesięcznych ratach płatnych począwszy od dnia 30 września 2017 r. do końca marca 2018 r. Strony Porozumienia ustaliły również, że w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie i wysokości określonym w harmonogramie spłat, WĘGLOKOKS ma prawo postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym. Strony Porozumienia ustaliły przy tym, że uzgodnienie harmonogramu spłaty nie powoduje zmiany pierwotnego terminu wymagalności wierzytelności WĘGLOKOKS, natomiast dotrzymanie harmonogramu spłaty oraz uregulowanie pełnej kwoty zobowiązań Emitenta nie pozbawia WĘGLOKOKS, w okresie do końca 2020 r. uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym, lecz wyłącznie w przypadku rażącego i istotnego niewykonywania przez Emitenta swoich zobowiązań w zakresie odbioru materiałów lub opóźnień w terminowej zapłacie uzgodnionego w umowach wykonawczych wynagrodzenia. Zawarcie Porozumienia stanowi jednoczesne zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń względem WĘGLOKOKS z tytułu dostaw towarów.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.