Raport.

FERRUM SA (47/2017) Informacja nt. współpracy handlowej z WĘGLOKOKS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 w sprawie zawarcia umowy ramowej pomiędzy FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) a WĘGLOKOKS S.A. (WĘGLOKOKS), jak również kolejnych raportów bieżących dotyczących realizacji zamówień pomiędzy Emitentem a WĘGLOKOKS, Zarząd Spółki informuje, że w ramach prac nad optymalizacją obsługi zobowiązań finansowych Spółki, w dniu 4 września 2017 r. Emitent zawarł z WĘGLOKOKS porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań Spółki względem WĘGLOKOKS (Porozumienie).
Na mocy Porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania Spółki wobec WĘGLOKOKS w wysokości ok. 17 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą uregulowane przez Emitenta w miesięcznych ratach płatnych począwszy od dnia 30 września 2017 r. do końca marca 2018 r. Strony Porozumienia ustaliły również, że w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie i wysokości określonym w harmonogramie spłat, WĘGLOKOKS ma prawo postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym. Strony Porozumienia ustaliły przy tym, że uzgodnienie harmonogramu spłaty nie powoduje zmiany pierwotnego terminu wymagalności wierzytelności WĘGLOKOKS, natomiast dotrzymanie harmonogramu spłaty oraz uregulowanie pełnej kwoty zobowiązań Emitenta nie pozbawia WĘGLOKOKS, w okresie do końca 2020 r. uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym, lecz wyłącznie w przypadku rażącego i istotnego niewykonywania przez Emitenta swoich zobowiązań w zakresie odbioru materiałów lub opóźnień w terminowej zapłacie uzgodnionego w umowach wykonawczych wynagrodzenia. Zawarcie Porozumienia stanowi jednoczesne zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń względem WĘGLOKOKS z tytułu dostaw towarów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
gpwlink:ferrum.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2018-07-17 05-07-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649