Raport.

FAMUR SA (54/2017) Zawiadomienie Pana Tomasza Domogała w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczny

Zarząd Famur S.A. (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24.07.2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały (dalej: "Zawiadamiający"), datowane na dzień 24.07.2017 r., w którym informuje na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Famur S.A. w wyniku zarejestrowania w dniu 20 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, związanego z emisją akcji serii D i E, oraz ich objęciem przez spółkę zależną Zawiadamiającego - TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS: 0000475347; dalej: "Equity I") - Zawiadamiający pośrednio zwiększył dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1 % ogólnej liczby głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zarejestrowanie w dniu 20 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, związanego z emisją akcji serii D i E oraz ich objęciem przez spółkę zależną Equity I
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed zarejestrowaniem przywołanego podwyższenia, o którym Zawiadamiający powziął wiadomość w dniu 24 lipca 2017 roku, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 8.106.855 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowiły ok. 1,67 % kapitału zakładowego i dawały 8.106.855 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 1,67 % ogólnej liczby głosów Emitenta. Ponadto Zawiadamiający posiadał pośrednio, poprzez Equity I oraz spółki zależne Zawiadamiającego i jednocześnie spółki zależne Emitenta - Famur Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000618105; dalej: "Famur Finance") oraz Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000026782; dalej: "Kopex") - łącznie 245.933.396 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowiły ok. 50,55 % kapitału zakładowego i dawały 245.933.396 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 50,55 % ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym z 1.000 akcji należących do Famur Finance oraz 500 akcji należących do Kopex nie było wykonywane prawo głosu ze względu na to, że są to akcje własne Emitenta.
Łącznie, tj. bezpośrednio i pośrednio, Zawiadamiający posiadał 254.040.251 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowiły ok. 52,22 % kapitału zakładowego i dawały 254.040.251 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 52,22 % ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym z 1.000 akcji należących do Famur Finance oraz 500 akcji należących do Kopex nie było wykonywane prawo głosu ze względu na to, że są to akcje własne Emitenta.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Aktualnie Zawiadamiający posiada bezpośrednio 8.106.855 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowią ok. 1,45 % kapitału zakładowego i dają 8.106.855 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 1,45 % ogólnej liczby głosów Emitenta. Ponadto Zawiadamiający posiada pośrednio, poprzez Equity I oraz Famur Finance i Kopex, łącznie 318.903.896 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowią ok. 57,00 % kapitału zakładowego i dają 318.903.896 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 57,00 % ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym z 1.000 akcji należących do Famur Finance oraz 500 akcji należących do Kopex nie jest wykonywane prawo głosu ze względu na to, że są to akcje własne Emitenta.
Łącznie, tj. bezpośrednio i pośrednio, Zawiadamiający posiada 327.010.751 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowią ok. 58,45 % kapitału zakładowego i dają 327.010.751 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 58,45 % ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym z 1.000 akcji należących do Famur Finance oraz 500 akcji należących do Kopex nie jest wykonywane prawo głosu ze względu na to, że są to akcje własne Emitenta.
4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Poza wskazanymi wyżej spółkami zależnymi akcje Emitenta posiada - w sposób pośredni - TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000361419), będąca podmiotem zależnym od Zawiadamiającego oraz jednocześnie podmiotem dominującym w stosunku do Equity I
5. Pozostałe informacje
Zawiadamiający informuje także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Ponadto Zawiadamiający nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Emitenta jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Zawiadamiający informuje również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do akcji Emitenta. Tym samym łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych, została wskazana powyżej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
gpwlink:famur.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-17Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649