Raport.

ELECTROCERAMICS SA (10/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2017 roku

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 3 lipca 2017 roku.
Zarząd Spółki, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakichkolwiek porządku obrad. Zarząd informuje, iż nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a także, że nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Zarząd informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 i 5 uchwaliło następujące zmiany Statutu Spółki:
w § 4 ust. 1 po punkcie 16 dodano nowe następujące punktu:
17) 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych;
18) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
19) 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
20) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów;
21) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
§ 8 ust. 1 nadano następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.768.969,02 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) i nie więcej niż 22.768.969,01 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) i dzieli się na:
1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 129.693.901 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja”.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Electroceramics SA
ISIN:PLGPFCS00018
NIP:8992627260
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa
Telefon:+48 22 6290681
www:www.electroceramics.pl
Komentarze o spółce ELECTROCERAMICS
2018-10-20 13-10-27
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649