Raport.

EO NETWORKS SA (8/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2017

Zarząd eo Networks S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

 • TREŚĆ UCHWA PODJ ĘTYCH PRZEZ
  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWO RKS S.A.
  W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

  Uchwa
  a nr 1
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o wyborze przewodnicz ącego zwyczajnego walnego zgromadzenia


  „Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwala, co nast
  ępuje: --------
  § 1
  Przewodnicz
  ącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaj e Sylwester Kominek.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania otwieraj ący zgromadzenie og
  osi
  , że w g
  osowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stan owi
  ących 41,05 % kapita
  u
  zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: --------------------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------  - 2 -
  Uchwa
  a nr 2
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie
  z 12 lipca 2017 r.
  o przyj ęciu porz ądku obrad


  „Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co nast
  ępuje: ---------------------------------------------
  § 1
  Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje nast
  ępuj ący porz ądek obrad: --------------------------
  1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia; -------------- -----------------------------------------------
  2. wybór przewodnicz
  ącego; --------------------------------------------- --------------------------------
  3. stwierdzenie prawid
  owo
  ści zwo
  ania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz j ego
  zdolno
  ści do podejmowania uchwa
  ; ------------------------ -----------------------------------------
  4. przyj
  ęcie porz ądku obrad; ---------------------------------------- -------------------------------------
  5. wybór komisji skrutacyjnej; ----------------------- ----------------------------------------------------
  6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego eo Networks S .A. za rok obrotowy zako
  ńczony
  31 grudnia 2016 roku; ----------------------------- -----------------------------------------------------
  7. rozpatrzenie sprawozdania zarz
  ądu z dzia
  alno ści spó
  ki w roku obrotowym zako ńczonym
  31 grudnia 2016 roku; ----------------------------- -----------------------------------------------------
  8. rozpatrzenie sprawozdania z dzia
  alno
  ści rady nadzorczej spó
  ki w roku obrotowym
  zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku; ---------------------- ------------------------------------------
  9. rozpatrzenie rekomendacji rady nadzorczej spó
  ki z wyników oceny sprawozdania
  finansowego, sprawozdania zarz
  ądu z dzia
  alno ści spó
  ki oraz wniosku zarz ądu
  dotycz
  ącego podzia
  u zysku netto za rok obrotowy zako ńczony 31 grudnia 2016 roku; ----
  10. podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego eo Networks S.A.
  za rok obrotowy zako
  ńczony 31 grudnia 2016 roku; ----------------------- -----------------------
  11. podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rz ądu z dzia
  alno ści
  eo Networks S.A. w roku obrotowym zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku; ------------------
  12. podj
  ęcie uchwa
  w sprawie udzielenia absolutorium cz
  onk om organów eo Networks
  S.A.: zarz
  ądu i rady nadzorczej, z wykonania obowi ązków w roku obrotowym
  zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku; ---------------------- ------------------------------------------
  13. podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie podzia
  u zysku netto wypracow anego przez eo Networks
  S.A. w roku obrotowym zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku; ---------------------- ------------
  14. podj
  ęcie uchwa
  w przedmiocie zmiany w sk
  adzie rady nad zorczej spó
  ki; ------------------


  - 3 -
  15.
  zamkni
  ęcie obrad walnego zgromadzenia. ------------------- ---------------------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 4
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spó
  ki za rok obrotowy zako ńczony 31 grudnia 2016 r.


  㤠1
  „Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz a rt. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spó
  ek
  handlowych, w zwi
  ązku z art. 53 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994r. o rachunkowo ści (Dz. U.
  z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzgl
  ędnieniu oceny jednostkowego sprawozdania
  finansowego, dokonanej w dniu 13 maja 2017 r. przez rad
  ę nadzorcz ą eo Networks S.A.,
  zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. zatwi erdza jednostkowe sprawozdanie
  finansowe spó
  ki za rok obrotowy zako
  ńczony 31 grudnia 2016 roku, na które sk
  adaj ą si ę: ---
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------- --------------------------------------------
  2. bilans sporz
  ądzony na dzie ń 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i p asywów
  zamyka si
  ę sum ą 27.071.932,47 z
  (s
  ownie: dwadzie ścia siedem milionów siedemdziesi ąt
  jeden tysi
  ęcy dziewi ęć set trzydzie ści dwa z
  ote i 47/100), --------------------------- ------------
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 styczn ia do 31 grudnia 2016 roku
  wykazuj
  ący zysk netto w wysoko ści 3.619.059,79 z
  . (s
  ownie : trzy miliony sze śćset
  dziewi
  ętna ście tysi ęcy pi ęć dziesi ąt dziewi ęć z
  otych i 79/100), ------------------------------- --


  - 4 -
  4.
  zestawienie zmian w kapitale w
  asnym za rok obrotow y od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
  roku wykazuj
  ące zwi ększenie kapita
  u w
  asnego o kwot ę 3.607.770,48 z
  (s
  ownie: trzy
  miliony sze
  śćset siedem tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt z
  otych i 48/100), -----------------
  5. rachunek przep
  ywów pieni
  ęż nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 20 16
  roku wykazuj
  ący zmniejszenie stanu środków pieni ęż nych o kwot ę 2.496.395,62 z

  (s
  ownie: dwa miliony czterysta dziewi
  ęć dziesi ąt sze ść tysi ęcy trzysta dziewi ęć dziesi ąt
  pi
  ęć z
  otych i 62/100), ------------------------------- ---------------------------------------------------
  6. dodatkowe informacje i obja
  śnienia. ------------------------------------------- ----------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 5
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o zatwierdzeniu sprawozdania zarz ądu z dzia
  alno ści spó
  ki
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.

  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, w zwi ązku z art. 45 i
  art. 53 ustawy z dnia 29 wrze
  śnia 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694
  ze zm.), zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S .A. zatwierdza sprawozdanie zarz
  ądu
  z dzia
  alno
  ści eo Networks S.A. w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 roku. -----
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------  - 5 -
  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 6
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium prezesowi zarz ądu z wykonania obowi ązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.

  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu B
  a
  żejowi Piech, pe
  ni ącemu funkcj ę prezesa
  zarz
  ądu, absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym ko ńcz ącym
  si
  ę 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. ------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------  - 6 -
  Uchwa
  a nr 7
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie
  z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium wiceprezesowi zarz ądu z wykonania obowi ązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.

  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Rafa
  owi Jagniewskiemu, pe
  ni
  ącemu funkcj ę
  wiceprezesa zarz
  ądu, absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym
  ko
  ńcz ącym si ę 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. ---------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 8
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium cz
  onkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.

  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Robertow i Szl
  ęzak – przewodnicz ącemu rady
  nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonan ia przez niego obowi
  ązków w roku


  - 7 -
  obrotowym zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2016
  roku. --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 9
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium cz
  onkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.


  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Stefanow i Batory – cz
  onkowi rady nadzorczej
  eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez ni ego obowi
  ązków w roku obrotowym
  zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia do 6 grudnia 2016 roku. ------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------


  - 8 -
  -
  wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 10
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie
  z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium cz
  onkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.


  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Tomaszow i Marciniak – cz
  onkowi rady
  nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonan ia przez niego obowi
  ązków w roku
  obrotowym zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
  roku. --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 11
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium cz
  onkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.  - 9 -

  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Jerzemu Micha
  owi D
  żoga – cz
  onkowi rady
  nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonan ia przez niego obowi
  ązków w roku
  obrotowym zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
  roku. --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 12
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o udzieleniu absolutorium cz
  onkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.


  㤠1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, zwyczajne walne
  zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Mariuszo wi Borawskiemu – cz
  onkowi rady
  nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonan ia przez niego obowi
  ązków w roku
  obrotowym zako
  ńczonym 31 grudnia 2016 roku, za okres od 6 czerwca do 31 grudnia 2016
  roku. --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------  - 10 -
  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 13
  zwyczajnego walnego zgromadzenia
  eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o podziale zysku netto wypracowanego przez eo Netwo rks S.A.
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 2016 r.


  „Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, przy uwzgl ędnieniu
  wniosku zarz
  ądu z dnia 23 kwietnia 2017 r., zwyczajne walne zgro madzenie eo Networks
  S.A. uchwala, co nast
  ępuje: --------------------------------------------- -----------------------------------
  § 1
  Postanawia si
  ę, iż zysk netto wypracowany przez spó
  k ę w roku obrotowym zako ńczonym 31
  grudnia 2016 roku w wysoko
  ści 3.619.059,79 z
  . (trzy miliony sze śćset dziewi ętna ście tysi ęcy
  pi
  ęć dziesi ąt dziewi ęć z
  otych i 79/100), zatwierdzonym uchwa
  ą nr 4, podj ętą na niniejszym
  zgromadzeniu, zostanie podzielony w sposób nast
  ępuj ący: -------------------------------------------
  a/ 1.975.460,84 z
  . (jeden milion dziewi
  ęć set siedemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy czterysta
  sze
  śćdziesi ąt z
  otych i 84/100) zostanie przeznaczone na pokryc ie straty netto za rok
  obrotowy zako
  ńczony 31 grudnia 2013 roku, ----------------------- --------------------------------
  b/ 1.643.598,95 z
  . (jeden milion sze
  śćset czterdzie ści trzy tysi ące pi ęć set dziewi ęć dziesi ąt
  osiem z
  otych i 95/100) zostanie przekazane na kapi ta
  zapasowy. -----------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------


  - 11 -
  -
  za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------

  Uchwa
  a nr 14
  zwyczajnego walnego zgromadzenia eo Networks S.A. w Warszawie z 12 lipca 2017 r.
  o powo
  aniu cz
  onka rady nadzorczej

  „Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowy ch, w zwi ązku z § 16 ust. 1
  statutu spó
  ki, uchwala si
  ę, co nast ępuje: --------------------------------------------- -------------------
  § 1
  Zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. ninie jszym powo
  uje pana Jacka Kujaw
  ę
  na cz
  onka rady nadzorczej spó
  ki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -------------------------
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.” --------------------------------------------- -------------

  Po zamkni
  ęciu g
  osowania przewodnicz ący walnego zgromadzenia og
  osi
  , że w
  g
  osowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 45 414 akcji stanowi
  ących 41,05 %
  kapita
  u zak
  adowego zosta
  o oddanych

  ącznie 845 414 wa żnych g
  osów, przy czym: ---------
  - za uchwa

  ą zosta
  o oddanych 845 414 g
  osów, ----------------- ------------------------------------
  - g
  osów przeciw nie by
  o, -------------------------- -----------------------------------------------------
  - wstrzymuj
  ących si ę nie by
  o, ---------------------------------------- ----------------------------------
  zatem powy
  ższa uchwa
  a zosta
  a powzi ęta. ----------------------------------------------- --------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EO Networks SA
ISIN:PLEONTW00016
NIP:5272604418
EKD: 62,01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 5321530
www:www.eo.pl
Komentarze o spółce EO NETWORKS
2018-07-22 11-07-48
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649