Raport.

ELQ SA (12/2017) Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Zarząd Spółki ELQ S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za 2016 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) w zw. § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik • GRUPA KAPITAŁOWA ELQ
  SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport roczny
  za rok obrotowy 201 6
  2 4 lipca 201 7 r.
  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 2 | S t r o n a

  SPIS TREŚCI


  LIST PREZESA ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ................ 3
  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........ 4
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA ................................ ................................ ......................... 6
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2016 ROKU ....... 7
  INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU
  KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK
  NOTO WANYCH NA NEWCONNECT” ................................ ................................ .............................. 8

  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 3 | S t r o n a
  LIST PREZESA ZARZĄDU

  Szanowni Akcjonariusze,
  z przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Roczny, który stanowi podsumowanie najważniejszych
  wydarzeń i dokonań, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej ELQ S.A. (dalej: „ Grupa ”, „ Grupa Kapitałowa” )
  w 20 16 roku . Rok 2016 był bardzo ważny zarówno dla Em itenta - ELQ SA, jak i spółki ZPUE EL -Q Sp . z o.o

  Działania Emitenta w 201 6r., były skoncentrowane na wygaszaniu dotychczasowej działalności i finalizacji
  transakcji odwrotnego przejęcia oraz rozszerzeni u obszaru działalności w kierunku stworzenia grupy
  kapitałowe j firm z sektora energetycznego . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło uchwałę
  dotyczącą zmiany nazwy Spółki na ELQ S.A. Spółka pod nową nazwą ELQ S.A. prowadz ć będzie proces
  sprzedaży produktów i kompleksową realizację projektów zasilania elektroenergetycznego.

  W dniu 20 grudnia 2016 roku nastąpiło zarejestrowanie przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia
  kapitału zakładowego Emitenta w drodze objęcia przez Veltoro S p. z o.o nowej emisji akcji serii G. Będącej
  wynikiem zakończenia Subskrypcji prywatnej akcji serii G Emitenta zakończonej dnia 3 października 2016 r .
  po cenie emisyjnej 1,60 zł za akcję. Wyemitowane ak cje objęte zostały przez VELTORO Sp. z o.o., która
  wn iosła do Spółki wkład niepieniężny w postaci 494 udziałów w ZPUE EL -Q Sp. z o.o. o wartości 15,2 mln zł.
  Tym samym Emitent stał się właścicielem 91,14% udział ów w ZPUE EL -Q Sp. z o., która jest podwykonawcą
  usług i producentem stacji transformatorowych, sy stemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i
  napowietrznych. Veltoro Sp. z o.o została 95% ak cjonariuszem w spółce ELQ S.A.

  Dokonana konsolidacja obu spółek spowoduje uruchomienie produkcji urządzeń energetycznych w spółce
  Emitenta w oparciu o długoletnie doświadczenie i dobrze postrz egan ą markę przejętej spółki. Z godnie z
  przyjętą strategią, działania Spółki ELQ SA, będą konce ntrowały się na profesjonalnej produkcji i sprzedaży
  tych urządzeń i rozszerzeniu gamy produktów. Tę działalność uznano za dającą największe szanse na szybki
  rozwój, biorąc pod uwagę nabyte kompetencje personelu, zasoby i analizę rynków. Koniec roku 2016
  zapoczątkował zmiany, które naszym zdaniem powinny szybko doprowadzić do radykalnej poprawy sytuacji,
  uwidaczniającej się w ciągu roku 2017. Musimy zdawać sprawę z tego, że realizacja przyjętej strategii
  wymaga zainwestowania czasu i kapitału w profesjonali zację działań i wyniki obecnych intensywnych
  działań przełożą się na efekty finansowe w okresie średnioterminowym, jednocześnie kładąc podwaliny pod
  długoterminowy sukces Spółki. Liczymy , że podjęto szerokie działania na terytorium Polski i nie tylko, a ta kże
  inwe stycje w sektorze energetycznym przełożą się na konkretne zamówienia w II I lub IVkwartale 2017 roku,
  a także dynamiczny rozwój Spółki i istotną poprawę wyników finansowych Spółki w kolejnych kwartałach.
  Widz imy duży potencjał ekspansji poza Polską , ze względu na planowane zmniejsz enie inwestycj i w sektorze
  energetycznym w Polsce w roku 2017. Planuje my otworzyć przedstawicielstwa poza Polską, w celu
  dostarczania produkowanych urządz eń, a także generatorów prądu. Wierzymy, że r ozpoczęte rozmowy w
  2016 r. z dużymi koncernami na temat dostaw urządzeń umożliwią planow owanie rozw oju Grupy

  Niemniej jednak głęboko wierzę, że wprowadzane od 20 grudnia 2016 roku zmiany przyniosą wymierne
  efekty, a pierwsze pozytywne trendy będę mógł już Państwu podsu mow ać w kolejnym raporcie rocznym.
  Ufam, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby uczynić rok 2017 rokiem przełomowych zmian w  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 4 | S t r o n a
  funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej ELQ SA, które pozwolą umocnić jej pozycję zarówno na ry nku krajowym
  jak i zagranicznym.

  Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Spółki
  zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ELQ SA za cały rok wy tężonej pracy i zaangażowania.
  Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli Państwo spółkę , a także za e ntuzjastyczne podejście do realizacji
  nowej strategii. Chciałbym również podziękować Akcjonariuszom za nieustającą wiarę i wsparcie,
  jednocześnie zapewniając, że zarówno Zarząd jak i wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby
  realizacja nowej strat egii przyniosła wymierny wzrost wartości firmy.
  Z poważaniem,
  Marcin Sołtysiak
  Prezes Zarządu
  ……………………………………………
  Wrocław, 24 lipca 201 7 r.
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania
  finansowego (w PLN oraz w EURO) za 201 6 rok wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok
  obrotowy tj. za 201 5 r.

  Wybrane dane finansowe z bilansu
  Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dzień
  bilansowy:
   31.12.201 5 r. - 1 EUR = 4,2615 zł
   31.12.201 6 r. – 1 EUR = 4, 424 zł

  Tabela 1 Wybrane dane z bilansu Spółki

  Wyszczególnienie PLN EUR PLN EUR
  31.12.201 5 r. 31.12.201 5 r. 31.12.201 6 r. 31.12.201 6 r.

  Kapitał własny 10 014 121,27 2 349 905,26 4 086 362,31 923 680,45
  Kapitał podstawowy 10 000 000,00 2 346 591,58 10 302 815,40 2 328 846,16
  Należności
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności
  krótkoterminowe 10 358 633,83 2 430 748,29 10 583 742,08 2 392 346,76
  Inwestycje
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0
  Inwestycje
  krótkoterminowe 1,99 0,47 66 207,89 14 965,62
  Środki pieniężne i inne
  aktywa pieniężne 1,99 0,47 66 207,89 14 965,62
  Zobowiązania
  długoterminowe 0,00 0,00 2 893 933,06 654 144,00
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 367 814,47 86 311,03 6 412 755,75 1 449 537,92
  Źródło: Emitent  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 5 | S t r o n a

  Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
  Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na koniec
  każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m -cy):
   dla roku obrotowego 201 5 – 1 EUR = 4,1848 zł
   dla roku obrotowego 201 6 – 1 EUR = 4, 3575 zł

  Tabela 2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki

  Wyszczególnienie
  PLN EUR PLN EUR
  01.01.201 5-
  31.12.201 5
  01.01.201 5-
  31.12.201 5
  01.01.201 6-
  31.12.201 6
  01.01.201 6-
  31.12.201 6

  Przychody netto ze
  sprzedaży 81,30 19,43 4 267 064,79 979 246,08
  Koszty działalności
  operacyjnej 152 493,61 36 439,88 5 763 073,76 1 322 564,26
  Amortyzacja 0,00 0,00 81 280,59 18 653,03
  Zysk(strata) na
  sprzedaży -152 412,31 -36 420,45 -117 342,66 -26 928,90
  Pozostałe przychody
  operacyjne 1 702,73 406,88 122 071,54 28 014,12
  Pozostałe koszty
  operacyjne 58 501,82 13 979,60 35 506,30 8 148,32
  Zysk(strata) na
  działalności operacyjnej -209 211,40 -49 993,17 -1 409 443,73 -323 452,38
  Przychody finansowe 0,00 0,00 60,03 13,78
  Koszty finansowe 20 684,18 4 942,69 396 998,56 91 106,96
  Zysk/strata brutto -229 895,58 -54 935,86 -1 806 382,26 -414 545,56
  Zysk/strata netto -217 042,77 -51 864,55 -1 812 732,26 -416 002,81
  Źródło: Emitent

  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 6 | S t r o n a
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA


  Zarząd spółki ELQ S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i
  dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansow ą Emitenta oraz
  jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz
  sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.


  ____________________________
  Marcin Sołtysiak
  Prezes Zarządu

  Zarząd spółki ELQ S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa
  oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, sp ełniali warunki
  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  krajowego.


  ____________________________
  Marcin Sołtysiak
  Prezes Zarządu


  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 7 | S t r o n a

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ W 201 6 ROKU

  Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitało wej w 201 6 roku stanowi załącznik do
  niniejszego raportu rocznego.
  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 8 | S t r o n a

  INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU
  KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE
  PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

  LP. ZASADA TAK/NIE/NIE
  DOTYCZY KOMENTARZ
  1.
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną
  politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
  tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych
  technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji
  zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz
  szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka
  korzystając w jak najszerszym stopniu z tyc h metod,
  powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
  inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
  również nowoczesne metody komunikacji
  internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad
  walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrować pr zebieg obrad i upubliczniać go
  na stronie internetowej.

  TAK


  Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i
  upubliczniania obrad WZ, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej
  praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do
  przewidywanych kosztów takiego postępowania.

  2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
  informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw
  spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
  TAK

  3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej:
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 9 | S t r o n a

  (strona startowa),
  3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
  działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
  przychodów, NIE
  Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności
  Spółki bez wskazania rodzaju działalności, z której uzyskuje najwięcej
  przychodów. Emitent nie wskazuje podziału osiąganych przychodów,
  gdyż ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki, dzia łalność Emitenta
  nie generuje jeszcze przychodów ze sprzedaży.
  3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
  określeniem pozycji emitenta na tym rynku, TAK
  Emitent zamieszcza na stronie internetowej opis rynku, na którym
  działa, jednakże nie określa swojej pozycji na tym rynku, gdyż na
  obecnym wczesnym etapie rozwoju Spółka nie posiada jeszcze swojej
  pozycji rynkowej.
  3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia
  członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach
  członka rady nadzorczej
  z akcjonariuszem dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
  NIE
  Zarząd nie otrzymał od członków Rady Nadzorczej Emitenta informacji
  o ich powiązaniach z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% udziału
  w głosach na WZ Spółki. W przypadku otrzymania takich oświadczeń,
  informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie
  internetowej Emitenta.
  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na
  bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
  prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
  przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),
  NIE Emitent nie publikował pro gnoz wyników finansowych na 201 6 r. i
  kolejne lata.
  3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
  głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w
  wolnym obrocie,
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 10 | S t r o n a

  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz
  kontakty z mediami,
  TAK

  3.11. (skreślony)
  3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK
  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat walnych
  zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami
  i analitykami oraz konferencji prasowych,
  TAK
  Emitent na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty bieżące
  zawierające harmonogram dat publikacji raportów okresowych na
  bieżący rok oraz informacje o dacie, na którą zwołane zostało Walne
  Zgromadzenie Spółki (każdorazowo po zwołaniu WZ w sposób
  właściwy dla spółek publicznych).
  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
  takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń
  skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po
  stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów
  oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje
  te powinny być zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
  inwestycyjnych,
  TAK

  3.15. (skreślony)
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
  walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
  zadawane pytania,
  NIE
  W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich
  dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one
  spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się na
  stosowanie przedmiotowej praktyki.
  3.17. informację na temat powodów odwołania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku
  obrad wraz z uzasadnieniem,
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 11 | S t r o n a

  3.18. informację o przerwie w obradach walnego
  zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
  TAK
  3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka
  podpisała umowę o świadczenie usług
  Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
  adresu strony internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adresu p oczty elektronicznej Doradcy,
  NIE DOTYCZY
  Spółka nie posiada zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą w
  zakresie bieżącego doradztwa w wypełnianiu obowiązków
  informacyjnych.
  3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni
  funkcję animatora akcji emitenta,
  NIE Emitent dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić wymagane tą Dobrą
  Praktyką informacje.
  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  TAK
  3.22. (skreślony)

  Informacje zawarte na stronie internetowej powinny
  być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy
  dostęp do tych informacji. Emitent powinien
  dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na
  stronie internetowej. W przypadku pojawienia się
  nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej
  zmiany informacji umieszczanych na stronie
  internetowej, aktualizacja powinna zostać
  przeprowadzona niezwłocznie.
  TAK
  Emitent dokłada wszelkich starań, aby jego korporacyjna strona
  internetowa była aktualizowana na bieżąco.
  4.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową,
  według wyboru emitenta, w języku polskim lub
  angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być
  zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w
  tym samym języku, w którym następuje ich publikacja
  zgodnie z przepisami obo wiązującymi emitenta.
  TAK


  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 12 | S t r o n a

  5.
  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze
  szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją
  stroną korporacyjną powinna wykorzystywać
  indywidualną dla danej spółki sekcję relacji
  inwestorskich znajdującą na stronie
  www.InfoStrefa.com
  NIE
  Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski
  znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , gdyż sekcja relacji
  inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami
  korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki:
  www.elqsa.pl
  6.
  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
  przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich
  obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z
  Autoryzowanym Doradcą.
  NIE DOTYCZY

  7.
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w
  ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania
  przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków,
  emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
  Autoryzowanego Doradcę.
  NIE DOTYCZY

  8.
  Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu
  Doradcy dostęp do wszelkich dokumen tów i
  informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków
  Autoryzowanego Doradcy.
  NIE DOTYCZY

  9.
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej wysokości
  wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady
  nadzorczej,
  TAK

  9.2. informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
  emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w
  NIE DOTYCZY


  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 13 | S t r o n a

  każdym zakresie.
  10.
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
  uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
  składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia.
  TAK

  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
  publicznie dostępne spotkanie
  z inwestorami, analitykami i mediami. NIE
  Na pytania ze strony inwestorów i mediów S półka udziela odpowiedzi
  na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 201 5 r. Emitent nie
  organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i
  mediami, ze względu na znaczące koszty organizacji takich spotkań oraz
  stosunkowo niewielkie zainteresowanie nimi ze strony potencjalnych
  odbiorców.
  Emitent nie wyklucza jednak organizacji tego rodzaju spotkań w
  przyszłości.
  12.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji
  akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę
  emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
  organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed
  dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
  umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  TAK

  13.
  Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
  zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
  decyzjami powodującymi określone zdarzenia
  korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa
  akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń
  korporacyjnych.
  TAK

  13a .
  W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od
  akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 14 | S t r o n a

  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
  określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek
  handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
  czynności, do których jest zobowiązany w związku z
  organizacją i przeprowadzeniem walnego
  zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejes trowy
  akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu
  spółek handlowych.
  14.
  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
  wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby
  czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie
  najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
  dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy
  tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  TAK

  15.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
  dywidendy warunkowej może zawiera ć tylko takie
  warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
  dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  TAK

  16.
  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14
  dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
  powinien zawierać co najmniej:
   informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń
  w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie
  emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
  kondycji finansowej oraz wyników finansowych
  emitenta,
   zestawienie wszystkich informacji opublikowanych
  przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie
  objętym raportem,
  NIE

  W przekonaniu Emitenta, należyte wykonywanie obowiązków
  informacyjnych (publikacja raportów bieżących i okresowych na
  stronach internetowych rynku NewConnect oraz Spółki) w pełni
  przekazuje istotne wydarze nia mające wpływ na ocenę jego działalności
  przez inwestorów i rynek. W tej sytuacji, uwzględniając profil
  działalności Emitenta, sporządzanie comiesięcznych raportów
  powielałoby już opublikowane informacje.
  W związku z powyższym Emitent zamierza niestosow ać przedmiotowej
  praktyki w sposób ciągły.


  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 15 | S t r o n a

   informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli
  taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w
  okresie objętym raportem,
   kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające
  mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które
  dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególności daty
  publikacji raportów okresowych, planowanych
  walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań
  z inwestorami lub analitykami, oraz oczeki wany
  termin publikacji raportu analitycznego.
  16a.
  W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
  informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania
  raportów bieżących na rynku NewConnect, informację
  wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
  TAK

  17. (skreślony)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  1  GRUPA KAPITAŁOWA ELQ SPÓŁKA AKCYJNA

  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
  w roku obrotowym 201 6


  24 lipca 201 7 r.
  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  2

  INFORMACJE OGÓLNE

  Podstawowe dane o Spółce

  Pełna nazwa

  ELQ Spółka Akcyjna
  Siedziba Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201,
  53 -329 Wrocław
  Telefon: +48 ( 71) 726 21 21
  Faks: +48 ( 71) 726 21 21
  E-mail : [email protected]
  Kapitał zakładowy

  Kapitał zakładowy wynosi 10 000 000,0 0 zł i dzieli się na
  100 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
  - 343.000 akcji serii A,
  - 50.000 akcji serii B,
  - 62.5 00 akcji serii C,
  - 116.500 akcji serii D,
  - 361.000 akcji serii E,
  - 4.067.000 akcji serii F,
  - 95.000.000 akcji serii G.
  KRS 0000368054
  NIP: 8992609747
  REGON: 020532307
  Czas trwania jednostki nieograniczony

  Organy Emitenta

  Zarząd
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  wchodzi :
   Marcin Sołtysiak – Prezes Zarządu
  W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące
  zmiany w składzie Zarządu Spółki:
   W dniu 14 kwietnia 2016 r. Mariusz Chłopek złożył rezygnację ze składu zarządu oraz
  pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 17 kwietnia 2016 r.
   Jednocześnie, w dniu 14 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu
  Zarządu Pana Edwarda Miska powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu począwszy od dnia
  18 kwietnia 2016 r.
   Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlow ych w
  dniu 1 2 sierpnia 2016r. podjęła uchwałę, na mocy której odwołała ze składu Zarządu
  Prezesa Zarządu Edwarda Miska ze skutkiem na koniec dnia 12 sierpnia 2016 r.
   Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 12 sierpnia 2016 r. powołała do składu Za rządu
  Marcina Kąkoleckiego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem na 13 sierpnia
  2016 r.


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  3

   Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlow ych w
  dniu 21 października 2016r. podjęła uchwałę, na mocy której odwołała ze składu Zarządu
  Prezesa Marcina Kąkoleckiego ze skutkiem na koniec dnia 23 października 2016 r.
   Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 21 października 2016 r. powołała do składu Za rządu
  Marcina Sołtysiaka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem na początek dnia
  24 paździer nika 2016 r.

  Rada Nadzorcza
  W s kład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia
  dzisiejszego raportu wchodzili:
   Przemysław Zaleski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Artur Siwek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Dominik Dymecki - Członek Rady Nadzorczej,
   Robert Kucęba - Członek Rady Nadzorczej,
   Włodzimierz Bogucki - Członek Rady Nadzorczej,

  W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące
  zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
   W dniu 7 marca 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Panią
  Leslie Bernhard ze składu Rady Nadzorczej Emitenta.
   Tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady
  Nadzorczej Emitenta Panią Nataly ę Rudman.
   W dniu 31 października 2016r. do spółki wpłynęły rezygnacje z członkostwa w Radzie
  Nadzorczej Spółki dotychczasowych jej członków, tj. Felicji Wójciak, Mieczysława Wójciaka,
  Grzegorza Wójciaka, Natalyi Rudman oraz Davida Waldmana.
   W dniu 5 stycznia 2017 r. Spółka poinformowała w ramach raportu EBI nr 3/2017, że dnia
  30 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 2/12/2016 i 3/12/2016 w
  sprawie wyboru Pana Przemysława Zaleskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i
  Artura Siwka na Wiceprzewodni czące go Rady Nadzorczej.
  Struktura akcjonariatu

  Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z
  zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

  Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 24.07.2017 r.)
  Akcjonariusz Liczba
  Akcji
  Liczba głosów Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów
  Veltoro Sp. z o.o 95 000 000 95 000 000 95% 95%
  Pozostali 5 000 000 5 000 000 5% 5%
  Suma 100 000 000 100 000 000 100,00% 100,00%  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  4

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 201 6 ROKU ORAZ
  PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 201 6
  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki
  Dnia 23 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MSI Medical S.A. postanowiło
  obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę
  9.500.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości
  nominalnej wszystkich akcj i Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł .
  Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł jest dostosowanie
  wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, co umożliwi Spółce pozyskanie środków
  finansowych w drodze kolejnych emisji ak cji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona
  w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki po uwzględnieniu ewentualnego
  dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji.
  Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanowiło, iż kwota 9.500.0 00,00 zł uzyskana z obniżenia
  kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

  Zmian a nazwy Spółki na Spark Medical S.A.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 marca 2016r. podjęło uchwałę w
  sprawie zmiany nazwy Spółki z MSI Medical S.A. na Spark Medical S.A.

  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G i H
  7 marca 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki do wartości 1 0.000.000 zł: o kwotę 1.000.000 zł, w drodze emisji
  10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej w wyłączeniem
  prawa poboru oraz o kwotę 8.500.000 zł, w drodze emisji 85.00.000 akcji zwykłych na
  okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru. Do dnia
  sporządzenia niniejszego raportu zmiana ta nie została zarejestrowana w KRS. Zarząd Spółki
  prowadząc ofertę prywatną akcji serii G oraz H będzie poszukiwał inwestorów strategicznych
  zainteresowanyc h długoterminowym wsparciem Spółki w zakresie finansowym i współpracy
  polegającej na przedstawieniu Spółce nowych technologii i know -how.

  Zmian a nazwy Spółki na IPO S.A.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwałę w sprawie
  zmiany nazwy Spółki z MSI Medical S.A. na IPO S.A.

  Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
  Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 września 2016r. pod jęło uchwałę w
  sprawie obniżenia kapitału zakładoweg o Spółki o kwotę 9,5 mln zł do wartości 500.000 zł i
  zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 2 zł do 0,1 zł, mające na celu ułatwienie pozyskania
  środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji po cenie emisyjnej zbliżonej do
  aktualnego kursu akcji Spółki. Warunkiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki było
  równoczesne podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 9,5 mln zł do wartości 10 mln zł w
  drodze emisji 95 mln akcji imiennych serii G.

  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  5

  Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta
  Subskrypc ja prywatna akcji serii G Emitenta została zakończona dnia 3 października 201 6 r. po
  cenie emisyjnej 1,60 zł za akcję. Wyemitowane akcje objęte zostały przez spółkę VELTORO Sp. z
  o.o. , która wniosła do Spółki wkład niepieniężny w postaci 494 udziałów w spółce ZPUE EL -Q Sp.
  z o.o. o wartości 15,2 mln zł. Tym samym Emitent stał się właścicielem 91,14% udziałów w
  spółce ZPUE EL -Q Sp. z o.o. Natomiast spółka Veltoro Sp. z o.o została 95% akcjonariuszem w
  spółce ELQ S.A. po rejestracji w KRS w dniu 20 grud nia 2016 roku podwyższenia kapitału
  zakładowego Emitenta w drodze objęcia przez Veltoro Sp. z o.o nowej emisji akcji serii G.

  Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki
  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr
  30/17 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW.
  Obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki w KDPW zosta ło dokonane z dniem 17 stycznia 2017
  r. z dotychczasowej wartości nominalnej 2 zł każda akcja do wart ości 0,10 zł każda akcja.
  Uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta z dnia 23 grudnia 2016 r. w
  związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z
  uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 9 września 2016 r. w sprawie
  obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji S półki .

  Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  W dniu 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za rejestrował zmiany Statutu Emitenta,
  dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19
  września 2016r. i z dnia 13 grudnia 2016r., dotyczące m.in. zmiany nazwy Emitenta na ELQ S.A. ,
  roz szerzenia profilu działalności Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9,5
  mln zł do wartości 500.000 zł i zmniejszenia wartości nom inalnej akcji z 2 zł do 0,1 zł przy
  równoczesn ym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 9,5 mln zł do wa rtości 10 mln zł w
  drodze emisji 95 mln akcji imiennych serii G. Ponadto, w wyniku rejestracji zmian Statutu
  Emitenta w KRS, Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa
  oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w inny ch spółkach i przedsięwzięciach na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

  Rozszerzenie strategii biznesowej Emitenta
  W IV kwartale 2016r. miała miejsce finalizacja transakcji odwrotnego przejęcia i rozszerzeni e
  działalności biznesowej Emitenta w kierunku stworzenia grupy kapitałowej firm z sektora
  energetycznego . Spółka pod nową nazwą ELQ S .A. prowadzić będzie proces sprzedaży
  produktów i kompleksową realizację projektów zasilania elektroenergetycznego. Spółka zależna
  Emitenta, w które j Spółka posiada 91,14% udziałów, ZPUE EL -Q Sp. z o.o. z siedzibą w
  Częstochowie jest podwykonawcą usług i producentem stacji transformatorowych, systemów
  zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych. Innowacyjna technologia,
  wysoka ja kość wykonania, ponad 40 letnia tradycja, doświadczona załoga i certyfikaty stały się
  podstawą do tworzenia grupy firm z sektora energetycznego. Główn ymi odbiorc ami usług Grupy
  Kapitałowej Emitenta to koncerny energetyczne, zakłady przemysłowe, inwestycje OZE
  (wiatraki i fotowoltaika), sieci handlowe, sieci energetyczne, inwestycje hotelowe, inwestycje
  mieszkalne, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, obiekty sp ortowe,
  terminale lotnicze itp. Zarząd Spółki w realizacji strategii biz nesowej wspierać będzie nowy
  większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Veltoro Sp. z o.o, która nabyła 95% udziałów w


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  6

  kapitale zakładowym Spółki oraz nowo powołana Rada Nadzorcza Spółki podczas
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r., w
  której skład wchodzą osoby posiadające bogate doświaczenie z zakresu realizacji projektów
  energetycznych, zarządzania, finansów, opracowania strategii sprzedażowych i kierowania
  departamentem sprzedaży, pozyskiwania klientów kluc zowych itp.

  Działania restrukturyzacji i starania pozyskania kapitału w Spółce zależnej
  Zarząd spółki zależnej EL -Q spółka z o.o. wspierany przez zarząd Spółki Emitenta od końca 2016
  r. podjął restrykcyjne działania cięcia kosztów, w celu poprawy kondycji finansowej spółki i
  doprowadzenia do generowania zysku. Zmieniono także sposób ofertowania oraz monitoringu
  prowadzonych działań poszczególnych pracowników. Wprowadzono model analizy
  przygotowywanych ofert oraz ich skuteczności. Podjęto także działania zm ierzające do
  przeniesienia zakładu na tereny przemysłowe co bardzo znacząco przełoży się na obniżenie
  kosztów. Istotnym aspektem programu restrukturyzacji byłaby sprzedaż aktualnej wartościowej
  nieruchomości zlokalizowanej w części komercyjnej miasta Częst ochowa, spłata kosztownych
  zobowiązań, ograniczenie w ten sposób wysokich kosztów podatku od nieruchomości oraz
  użytkowania wieczystego i przeniesienie zakładu w inną część miasta. Takie działanie znacząco
  poprawi kondycję finansową, ograniczy koszty ale także pozwoli uzyskać kapitał obrotowy.
  Możliwość zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego umożliwiłaby także rozszerzenie gamy
  produktów, co aktualnie nie jest możliwe ze względu na położenie zakładu w niemal centrum
  miasta. Podjęto także działania zmierz ające do pozyskania finansowania długoterminowego
  uwzględniającego zabezpieczenie na nieruchomości.

  PRZEWIDYWANY ROZW ÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Rynek w sektorze energetycznym w Polsce posiadał będzie w roku 2017 zmniejszone
  inwestycje, co potwierdzają przewidywania Zarządu Emitenta i podjęte działania ekspansji poza
  Polską. Emitent planuje otworzyć przedstawicielstwa poza Polską, w celu dostarczania
  produkowanych urządzeń, a takż e generator ów prądu.
  Rozpoczęte rozmowy z partnerami już w roku 2016, potw ierdzają że określone cele rozwoju
  Spółki zostały wyznaczone w dobrym kierunku. Spore doświadczenie, certyfikaty,
  rozpoznawalna marka przejętej w roku 2016 spół ki ZPUE EL -Q Sp ółka z o.o. jest podstawą do
  prowadzenia ekspansji Emitenta opartej na tymże do świadczeniu ZPUE EL -Q Sp. z o.o. w krajach
  gdzie sektor energetyczny jest w fazie dynamicznego rozwoju. Dodatkowe plany związane z
  restrukturyzacją przejętej w roku 2016 spół ki ZPUE EL -Q Sp ółka z o.o. będą systematycznie
  prowadzone co może przełożyć się na efekt ekonomiczny całej Grupy. Rozpoczęte rozmowy z
  dużymi koncernami na temat dostaw urządzeń pozwalają planować rozw ój Emitenta.
  WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I
  ROZWOJU
  W 2016 roku Grupa Kapitałowa nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  7

  AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA
  FINANSOWA
  W 201 6 r. Grupa Kapitałowa odnotował a przychod y ze sprzedaży w wysokości 4,27 mln zł,
  głównie p rzychody ze sprzedaży produktów i usług o wartości ok. 3,79 mln zł. Natomiast
  Emitent nie wygenerował przychodów ze sprzedaży ze względu na fakt, że Spółka stopniowo
  wygasza ła prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą . Spółka skupiona była na finalizacji
  transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz związanego z tym ro zszerzenia obszaru
  działalności w kierunku sprzedaży produktów i kompleksow ej realizacj i projektów zasilania
  elektroenergetycznego.
  W 201 6 r. Grupa Kapitałowa odnotowała koszty działalności operacyjnej na poziomie 5,76 mln
  zł, które wzrosły 36 razy w poró wnaniu do kosztów działalności operacyjnej poniesionych w
  201 5 r. w związku z podjętymi działania mi związanymi produkcją i sprzedaż ą sieci
  transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i
  napowietrznych . Na koszty działalności operacyjnej w 201 6 r. złożyły się głównie koszty zużyci a
  materiałów i energii w wysokości 3,28 mln zł, wynagrodzenia w wysokości 1,17 mln zł, koszty
  usług obcych w kwocie ok. 426,54 tys. zł , pozostałe koszty rodzajowe w wysokości ok. 301,95
  tys. zł oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w wysokości ok. 272,28 tys. zł . Powyższe
  wpłynęło na odnotowanie przez Grupę w 201 6 r. straty z działalności operacyjnej w wysokości
  1,41 mln zł. Grupa odnotowała również koszty finansowe w kwocie ok. 397 tys. zł z tytułu
  zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz podatek dochodowy odroczony w kwocie ok. 6,35 tys.
  zł, co wpłynęło na odnotowanie przez Grupę skonsolidowanej straty netto w wysokości ok. 1,81
  mln zł w porównaniu do skonsolidowanej straty netto w 2015 r. w kwocie ok. 217,04 tys. zł.
  Na koniec 201 6r. Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost wartości sumy bilansowej o ok. 2,09 mln
  zł. Po stronie aktywów na wzrost sumy bilansowej wpływ miał głównie wzrost pozycji Zapasy w
  wysokości 1,78 mln zł, w tym materiałów i produktów gotowych używanych w procesie
  produkcji.
  Po stronie pasywów Grupa Kapitałowa na koniec 201 6 r. odnotowała wzrost pozycji
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysok ości 2,89
  mln zł oraz zobowiązań krótkoterminowych o wartości 6,04 mln zł, m.in. z tytułu dostaw i usług
  w wysokości 3,96 mln i z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
  publicznoprawnych w kw ocie 990,96 tys. zł przy jednoczesnym spadku pozycji kapitału
  własnego o wartość 5,93 mln zł w związku z odnotowaniem straty z lat ubiegłych w kwocie 4,75
  mln zł i straty netto w 2016 r. w wysokości 1,81 mln zł.

  Zarząd Emitenta wierzy, że inwestycje w sektorze energetycznym przełożą się na dynamiczny
  rozwój Spółki oraz istotną poprawę wyników finansowych Grupy Kapitałowej w kolejnych
  kwartałach. W tym aspekcie podjęto szerokie działania na terytorium Polski i nie tylko, które
  powinny przełożyć się na konkretne zamówienia w II I lub IV kwartale 2017 roku.  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  8

  Analiza płynnoś ci Grupy Kapitałowej
  Tabela 1 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
  Wyszczególnienie 31.12.201 5 r. 31.12.201 6 r.
  Wskaźnik płynności I – bieżącej 28,18 1,94
  Wskaźnik płynności II – szybkiej 28,16 1,66
  Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe
  Analiza płynności finansowej Grupy Kapitałowej wskazuje, że na koniec 201 5 r. wskaźniki
  płynności kształtowały się na stosunkowo wysokich po ziomach, co oznacza, że Spółka jest w
  stanie swobodnie re gulować wszystkie zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik bieżącej i
  szybkiej płynności przyjmował na koniec 201 5 r. wartość 28 , co oznacza że wartość aktywów
  obrotowych oraz wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz
  krótkoterminowe rozliczeni a międzyokresowe ponad 28 razy przewyższał y wartość
  zobowiązań krótkoterminowych Spółki. Pomimo wzrostu wartości zobowiązań
  krótkoterminowych w skaźnik bieżącej i szybkiej płynności przyjmował na koniec 201 6 r.
  wartości odpowiednio 1,94 i 1,66 , co oznacza że wartość aktywów obrotowych oraz wartość
  aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz krótkoterminowe roz liczenia
  międzyokresowe ponad 1,94 i 1,66 razy przewyższały wartość zobowiązań krótkoterminowych
  Spółki.
  NABYCIE UDZIAŁÓW (AK CJI) WŁASNYCH, A W
  SZ CZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I
  WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ
  CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁA DOWEGO REPREZENTUJĄ,
  CENIE NABYCIA ORAZ C ENIE SPRZEDAŻY TYCH
  UDZIAŁÓW (AKCJI) W P RZYPADKU ICH ZBYCIA
  W okresie od 1 stycznia 201 6 r. do 31 grudnia 201 6 r. Emitent nie dokonał nabycia ani zbycia
  akcji Spółki.
  WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD
  GRUPY KAPITAŁOWEJ WE DŁUG STANU NA DZIEŃ
  31 GRUDNIA 201 6 ROKU

  Na dzień 31 grudnia 201 6 roku Emitent był podmiotem dominującym wobec jednej spółki –
  ZPUE EL -Q Sp. zo.o. Spółka zależna - ZPUE EL -Q Sp. zo.o., w której Emitent jest właścicielem
  91,14% udziałów posiada zakład produkcyjny w Częstochowie ul. Jagiellońska 81/83. Poniżej
  znajdują się podstawowe dane na temat podmiotu zależnego od Emitenta:


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  9

  ZPU E EL -Q Sp. z o.o.
  Firma: ZPUE EL -Q
  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: Częstochowa
  Adres:
  (w trakcie rejestracji przez KRS)
  ul. Jagiellońska 81/831,
  42 -200 Częstochowa
  Kapitał zakładowy 302 815,40 zł
  Przedmiot działalności: Producent sieci transformatorowych, systemów zasilania
  elektroenergetycznego , linii kablowych i napowietrznych
  Udział Emitenta w kapitale
  zakładowym: 91 ,14 %
  Udział Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów: 91,14%
  Zarząd Ryszard Bobrowski – Prezes Zarządu
  Marcin Sołtysiak - prokurent
  Źródło: Emitent

  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄ ZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
  SPÓŁKI
  Ryzyko związane z nową strategi ą rozwoju Grupy
  Nowa strategia rozwoju Grupy wdraża prowadzenie działalności związanej z przeniesieniem
  wszystkich działów (handlowy, rozwoju, marketingu, zakup ów) do spółki Emitenta, natomiast
  sama produkcja z powierzonych materiałów wykonywana będzie przez doświadczoną kadrę w
  przejętej Spół ce ZPUE EL -Q Sp ółka z o.o.
  W związku z tym istnieje ryzyko, że po mimo rozszerzenia działalności, Emitent przez pierwsze
  dwa kwartały roku 2017 (okres transferu) nie będzie odnotowywać przychod ów ze sprzedaży.
  Realizacja założeń nowej strategii rozwoju Grupy, uzależniona jest od zdolności Spółki Emitenta
  do adaptacji do zmiennych warunk ów panujących na rynku energetycznym w Polsce, w kt órym
  Spółka planuje rozwijać swoją obecną działalność. Do najważniejszych czynnik ów wpływających
  na możliwość realizacji cel ów strategicznych Grupy można zaliczyć: przepisy prawa, możli wości
  pozyskiwania kapitału na rozw ój, a także efekty prowadzonym rozm ów przez Emitenta z
  partnerami zagranicznymi i podpisania korzystnych um ów lub kontrakt ów.
  Działania Grupy, kt óre okażą się nietrafne w wyniku złej oceny rynk ów zagranicznych, bądź
  nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunk ów otoczenia, spore wahania walut,
  mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo -majątkową oraz na
  wyniki finansowe Emitenta w przyszłości. Istnieje, zatem ryzyko nieosią gni ęcia częśc i lub
  wszystkich założonych cel ów strategicznych. W związku z wczesnym etapem rozwoju
  Emitenta istnieje ryzyko, iż założenia nowej strategii Emitenta nie spowodują poprawy
  osiąganych wynik ów finansowych Spółki. Spółka w pierwszych okresach ekspansji moż e w
  dalszym ciągu odnotowywać ujemne wyniki finansowe i generować dalsze koszty związane z
  bieżącą działalnością operacyjną, inwestycjami na obcych rynkach. W opinii Zarzą du Emitenta
  ciężko jest precyzyjnie określić okres czasu, w kt órym Spółka zacznie ge nerować istotne
  przychody pozwalające Emitentowi osiągnąć rentowność, ale planowane efekty powinny być
  widoczne już w III -IV kwartale 2017 roku.
  Spółka zamierza także pozyskać dodatkowy kapitał co powinno dodatkowo przyspieszyć proces
  rozwoju i uzyskiw ania wynik ów dodatnich. Spółka ELQ S.A. wymaga stałego finansowania. W


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  10

  2017 r. konieczne będzie dokapitalizowanie w drodze podwyższenia kapitału zakładowego
  przez przeprowadzenie kolejnych emisji akcji. Zarząd przewiduje, że będzie to kwota kilku
  milion ów zł. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, główni akcjonariusze są w dalszym
  ciągu zainteresowani inwestowaniem w Spółkę. Niemniej jednak istnieje ryzyko, ż e Sp ółka w
  wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub wycofania zainteresowania inwestor ów akcja mi
  Emitenta, nie pozyska nowego kapitału z emisji akcji, co doprowadzi do utraty płynnoś ci
  Emitenta.
  Ryzyko odejścia kluczowych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki
  Na przyszłą działalność operacyjną Spółki istotny wpływ będzie miała wiedza i doś wiadczenie
  wnoszone przez Członków Zarządu Spółki, a także nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  Istnieje ryzyko, że ewentualna utrata którejkolwiek z osób wchodzących w skład organów
  Emitenta o istotnym wpływie na działalność Spółki może mieć konsekwen cje w postaci
  spowolnienia rozwoju Spółki a także wpływ na realizację strategii rozwoju Spółki, co przełoży
  się na wolniejszą poprawę sytuacji finansowej i wyniki operacyjne. Obecnie Emitent nie
  zatrudnia pracowników, którzy posiadają wiedzę i kwalifikacj ę techniczne w sektorze
  energetycznym albowiem cała kadra techniczna skupiona jest w przejętej ZPUE EL -Q Sp z o.o.
  Spółka zamierza rozwijać zasoby kadrowe, co będzie wiązało się z dużym zaangażowaniem ze
  strony zarządu oraz znacznymi kosztami poniesionymi na inwestycje w zasoby ludzkie.
  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Spółki Grupy prowadzą działalność zar ówno na rynku krajowym, jak i mię dzynarodowym.
  Sytuacja ekonomiczno -finansowa Spółek uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej na
  świecie i w mniejszym oraz malejącym stopniu – w Polsce. Obecność Spółek na rynkach
  zagranicznych powoduje ryzyko wynikające z otoczenia makroekonomicznego specyficznego dla
  rynk ów, na których działa. Znaczącym ryzykiem jest ryzyko kursowe. Zwracamy jednak uwagę,
  że jest ono równoważone zakupami materiałów do produkcji od kontrahent ów zagranicznych.
  Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
  Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest
  konieczność ponoszenia koszt ów monitorow ania zmian legislacyjnych oraz koszt ów
  dostosowywania do zmieniających się przepis ów. Zarząd Emitenta minimalizując ryzyko skupia
  się na rozwijaniu sprzedaży na rynkach zewnętrznych poza Polską.

  Ryzyko związane z interpretacją przepis ów podatkowych
  Emitent i spółka zależna, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na
  nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno -podatkowych, kt óre mogą spowodować
  powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczeg ólności w odniesieniu do operacji
  zwią zanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem
  VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko,
  iż mimo stosowania przez Spółkę aktualnych standard ów rachunkowości, interpretacja Urzędu
  Skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co
  w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej, kt óra mo że mieć istotny
  negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Oczywiście Zarząd i obsługu jące Sp ółki
  profesjonalne biura rachunkowe minimalizują to ryzyko.

  Ryzyko związane z częstymi zmianami w polskich przepisach podatkowych
  Częste zmiany przepis ów podatkowych w Polsce mogą mieć negatywny wpływ na działalność
  Emitenta i jej sytuacji finans owej. System podatkowy obowiązujący w Polsce charakteryzuje się


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  11

  brakiem stabilności. Przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, w celu dostosowania do
  przepis ów obowiązujących w Unii Europejskiej. Częste zmiany tego typu miały i mogą w
  przyszłości mieć ne gatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki
  operacyjne i perspektywy rozwoju. Ponadto, brak stabilnego systemu podatkowego w Polsce
  może uniemożliwić skuteczne planowanie i realizację planu gospodarczego. Brak stabilizacji
  polskiego systemy podatkowego wynika zar ówno ze zmian przepis ów jak i stosowania przez
  organy podatkowe wyrok ów sąd ów, kt óre z kolei mogą być unieważniane lub ulegać zmianom.

  Ryzyko zdarzeń losowych Spółki Grupy
  Grupa Kapitałowa Emitenta jak każde inne podmioty go spodarcze, narażona są na ryzyko
  związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynnik ów, których
  Spółki nie są w stanie przewidzieć, takich jak pożar, trzęsienie ziemi, nawał nica mo że mieć
  istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie laboratorium. Sytuacja taka wpłynęłaby
  negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Spółek.

  OPIS INSTRUMENTÓW FI NANSOWYCH EMITENTA
  W ZAKRESIE:
  a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków
  pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

  Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających prz ed ryzykiem zmian cen,
  kredytowych , zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.
  b) przyjęte przez jednost kę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z
  metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których
  stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

  b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z
  metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana
  jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie realizuje aktualnie transakcji walutowych ale
  planuje transakcje, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpi eczeń. Przychody jak i
  koszty Spółki rozliczane są aktualnie w PLN , a planowane są w walutach USD i EUR. Spółka nie
  była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej, czy zmiany kursów walut i nie
  korzystała dotychczas z instrumentów zabezpieczają cych jej transakcje.
  STOSOWANIE ZASAD ŁAD U KORPORACYJNEGO W P RZYPADKU
  JEDNOSTEK, KTÓRYCH P APIERY WARTOŚCIOWE Z OSTAŁY
  DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z R YNKÓW
  REGULOWANYCH EUROPEJ SKIEGO OBSZARU GOSPO DARCZEGO
  Papiery wartościowe spółki ELQ S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków
  regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Spółka nie jest
  zobowi ązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tego rodzaju
  przedsiębiorstw.
  Marcin Sołtys iak - Prezes Zarządu ……………………. .…………….


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik • GRUPA KAPITAŁOWA ELQ
  SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport roczny
  za rok obrotowy 201 6
  2 4 lipca 201 7 r.
  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 2 | S t r o n a

  SPIS TREŚCI


  LIST PREZESA ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ................ 3
  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........ 4
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA ................................ ................................ ......................... 6
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2016 ROKU ....... 7
  INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU
  KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK
  NOTO WANYCH NA NEWCONNECT” ................................ ................................ .............................. 8

  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 3 | S t r o n a
  LIST PREZESA ZARZĄDU

  Szanowni Akcjonariusze,
  z przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Roczny, który stanowi podsumowanie najważniejszych
  wydarzeń i dokonań, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej ELQ S.A. (dalej: „ Grupa ”, „ Grupa Kapitałowa” )
  w 20 16 roku . Rok 2016 był bardzo ważny zarówno dla Em itenta - ELQ SA, jak i spółki ZPUE EL -Q Sp . z o.o

  Działania Emitenta w 201 6r., były skoncentrowane na wygaszaniu dotychczasowej działalności i finalizacji
  transakcji odwrotnego przejęcia oraz rozszerzeni u obszaru działalności w kierunku stworzenia grupy
  kapitałowe j firm z sektora energetycznego . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło uchwałę
  dotyczącą zmiany nazwy Spółki na ELQ S.A. Spółka pod nową nazwą ELQ S.A. prowadz ć będzie proces
  sprzedaży produktów i kompleksową realizację projektów zasilania elektroenergetycznego.

  W dniu 20 grudnia 2016 roku nastąpiło zarejestrowanie przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia
  kapitału zakładowego Emitenta w drodze objęcia przez Veltoro S p. z o.o nowej emisji akcji serii G. Będącej
  wynikiem zakończenia Subskrypcji prywatnej akcji serii G Emitenta zakończonej dnia 3 października 2016 r .
  po cenie emisyjnej 1,60 zł za akcję. Wyemitowane ak cje objęte zostały przez VELTORO Sp. z o.o., która
  wn iosła do Spółki wkład niepieniężny w postaci 494 udziałów w ZPUE EL -Q Sp. z o.o. o wartości 15,2 mln zł.
  Tym samym Emitent stał się właścicielem 91,14% udział ów w ZPUE EL -Q Sp. z o., która jest podwykonawcą
  usług i producentem stacji transformatorowych, sy stemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i
  napowietrznych. Veltoro Sp. z o.o została 95% ak cjonariuszem w spółce ELQ S.A.

  Dokonana konsolidacja obu spółek spowoduje uruchomienie produkcji urządzeń energetycznych w spółce
  Emitenta w oparciu o długoletnie doświadczenie i dobrze postrz egan ą markę przejętej spółki. Z godnie z
  przyjętą strategią, działania Spółki ELQ SA, będą konce ntrowały się na profesjonalnej produkcji i sprzedaży
  tych urządzeń i rozszerzeniu gamy produktów. Tę działalność uznano za dającą największe szanse na szybki
  rozwój, biorąc pod uwagę nabyte kompetencje personelu, zasoby i analizę rynków. Koniec roku 2016
  zapoczątkował zmiany, które naszym zdaniem powinny szybko doprowadzić do radykalnej poprawy sytuacji,
  uwidaczniającej się w ciągu roku 2017. Musimy zdawać sprawę z tego, że realizacja przyjętej strategii
  wymaga zainwestowania czasu i kapitału w profesjonali zację działań i wyniki obecnych intensywnych
  działań przełożą się na efekty finansowe w okresie średnioterminowym, jednocześnie kładąc podwaliny pod
  długoterminowy sukces Spółki. Liczymy , że podjęto szerokie działania na terytorium Polski i nie tylko, a ta kże
  inwe stycje w sektorze energetycznym przełożą się na konkretne zamówienia w II I lub IVkwartale 2017 roku,
  a także dynamiczny rozwój Spółki i istotną poprawę wyników finansowych Spółki w kolejnych kwartałach.
  Widz imy duży potencjał ekspansji poza Polską , ze względu na planowane zmniejsz enie inwestycj i w sektorze
  energetycznym w Polsce w roku 2017. Planuje my otworzyć przedstawicielstwa poza Polską, w celu
  dostarczania produkowanych urządz eń, a także generatorów prądu. Wierzymy, że r ozpoczęte rozmowy w
  2016 r. z dużymi koncernami na temat dostaw urządzeń umożliwią planow owanie rozw oju Grupy

  Niemniej jednak głęboko wierzę, że wprowadzane od 20 grudnia 2016 roku zmiany przyniosą wymierne
  efekty, a pierwsze pozytywne trendy będę mógł już Państwu podsu mow ać w kolejnym raporcie rocznym.
  Ufam, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby uczynić rok 2017 rokiem przełomowych zmian w  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 4 | S t r o n a
  funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej ELQ SA, które pozwolą umocnić jej pozycję zarówno na ry nku krajowym
  jak i zagranicznym.

  Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Spółki
  zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ELQ SA za cały rok wy tężonej pracy i zaangażowania.
  Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli Państwo spółkę , a także za e ntuzjastyczne podejście do realizacji
  nowej strategii. Chciałbym również podziękować Akcjonariuszom za nieustającą wiarę i wsparcie,
  jednocześnie zapewniając, że zarówno Zarząd jak i wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby
  realizacja nowej strat egii przyniosła wymierny wzrost wartości firmy.
  Z poważaniem,
  Marcin Sołtysiak
  Prezes Zarządu
  ……………………………………………
  Wrocław, 24 lipca 201 7 r.
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania
  finansowego (w PLN oraz w EURO) za 201 6 rok wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok
  obrotowy tj. za 201 5 r.

  Wybrane dane finansowe z bilansu
  Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dzień
  bilansowy:
   31.12.201 5 r. - 1 EUR = 4,2615 zł
   31.12.201 6 r. – 1 EUR = 4, 424 zł

  Tabela 1 Wybrane dane z bilansu Spółki

  Wyszczególnienie PLN EUR PLN EUR
  31.12.201 5 r. 31.12.201 5 r. 31.12.201 6 r. 31.12.201 6 r.

  Kapitał własny 10 014 121,27 2 349 905,26 4 086 362,31 923 680,45
  Kapitał podstawowy 10 000 000,00 2 346 591,58 10 302 815,40 2 328 846,16
  Należności
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności
  krótkoterminowe 10 358 633,83 2 430 748,29 10 583 742,08 2 392 346,76
  Inwestycje
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0
  Inwestycje
  krótkoterminowe 1,99 0,47 66 207,89 14 965,62
  Środki pieniężne i inne
  aktywa pieniężne 1,99 0,47 66 207,89 14 965,62
  Zobowiązania
  długoterminowe 0,00 0,00 2 893 933,06 654 144,00
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 367 814,47 86 311,03 6 412 755,75 1 449 537,92
  Źródło: Emitent  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 5 | S t r o n a

  Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
  Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na koniec
  każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m -cy):
   dla roku obrotowego 201 5 – 1 EUR = 4,1848 zł
   dla roku obrotowego 201 6 – 1 EUR = 4, 3575 zł

  Tabela 2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki

  Wyszczególnienie
  PLN EUR PLN EUR
  01.01.201 5-
  31.12.201 5
  01.01.201 5-
  31.12.201 5
  01.01.201 6-
  31.12.201 6
  01.01.201 6-
  31.12.201 6

  Przychody netto ze
  sprzedaży 81,30 19,43 4 267 064,79 979 246,08
  Koszty działalności
  operacyjnej 152 493,61 36 439,88 5 763 073,76 1 322 564,26
  Amortyzacja 0,00 0,00 81 280,59 18 653,03
  Zysk(strata) na
  sprzedaży -152 412,31 -36 420,45 -117 342,66 -26 928,90
  Pozostałe przychody
  operacyjne 1 702,73 406,88 122 071,54 28 014,12
  Pozostałe koszty
  operacyjne 58 501,82 13 979,60 35 506,30 8 148,32
  Zysk(strata) na
  działalności operacyjnej -209 211,40 -49 993,17 -1 409 443,73 -323 452,38
  Przychody finansowe 0,00 0,00 60,03 13,78
  Koszty finansowe 20 684,18 4 942,69 396 998,56 91 106,96
  Zysk/strata brutto -229 895,58 -54 935,86 -1 806 382,26 -414 545,56
  Zysk/strata netto -217 042,77 -51 864,55 -1 812 732,26 -416 002,81
  Źródło: Emitent

  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 6 | S t r o n a
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA


  Zarząd spółki ELQ S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i
  dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansow ą Emitenta oraz
  jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz
  sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.


  ____________________________
  Marcin Sołtysiak
  Prezes Zarządu

  Zarząd spółki ELQ S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa
  oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, sp ełniali warunki
  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  krajowego.


  ____________________________
  Marcin Sołtysiak
  Prezes Zarządu


  Skonsolidowany r aport roczny 201 6 7 | S t r o n a

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ W 201 6 ROKU

  Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitało wej w 201 6 roku stanowi załącznik do
  niniejszego raportu rocznego.
  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 8 | S t r o n a

  INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU
  KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE
  PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

  LP. ZASADA TAK/NIE/NIE
  DOTYCZY KOMENTARZ
  1.
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną
  politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
  tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych
  technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji
  zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz
  szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka
  korzystając w jak najszerszym stopniu z tyc h metod,
  powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
  inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
  również nowoczesne metody komunikacji
  internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad
  walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrować pr zebieg obrad i upubliczniać go
  na stronie internetowej.

  TAK


  Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i
  upubliczniania obrad WZ, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej
  praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do
  przewidywanych kosztów takiego postępowania.

  2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
  informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw
  spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
  TAK

  3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej:
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 9 | S t r o n a

  (strona startowa),
  3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
  działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
  przychodów, NIE
  Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności
  Spółki bez wskazania rodzaju działalności, z której uzyskuje najwięcej
  przychodów. Emitent nie wskazuje podziału osiąganych przychodów,
  gdyż ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki, dzia łalność Emitenta
  nie generuje jeszcze przychodów ze sprzedaży.
  3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
  określeniem pozycji emitenta na tym rynku, TAK
  Emitent zamieszcza na stronie internetowej opis rynku, na którym
  działa, jednakże nie określa swojej pozycji na tym rynku, gdyż na
  obecnym wczesnym etapie rozwoju Spółka nie posiada jeszcze swojej
  pozycji rynkowej.
  3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia
  członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach
  członka rady nadzorczej
  z akcjonariuszem dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
  NIE
  Zarząd nie otrzymał od członków Rady Nadzorczej Emitenta informacji
  o ich powiązaniach z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% udziału
  w głosach na WZ Spółki. W przypadku otrzymania takich oświadczeń,
  informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie
  internetowej Emitenta.
  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na
  bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
  prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
  przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),
  NIE Emitent nie publikował pro gnoz wyników finansowych na 201 6 r. i
  kolejne lata.
  3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
  głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w
  wolnym obrocie,
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 10 | S t r o n a

  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz
  kontakty z mediami,
  TAK

  3.11. (skreślony)
  3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK
  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat walnych
  zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami
  i analitykami oraz konferencji prasowych,
  TAK
  Emitent na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty bieżące
  zawierające harmonogram dat publikacji raportów okresowych na
  bieżący rok oraz informacje o dacie, na którą zwołane zostało Walne
  Zgromadzenie Spółki (każdorazowo po zwołaniu WZ w sposób
  właściwy dla spółek publicznych).
  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
  takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń
  skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po
  stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów
  oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje
  te powinny być zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
  inwestycyjnych,
  TAK

  3.15. (skreślony)
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
  walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
  zadawane pytania,
  NIE
  W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich
  dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one
  spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się na
  stosowanie przedmiotowej praktyki.
  3.17. informację na temat powodów odwołania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku
  obrad wraz z uzasadnieniem,
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 11 | S t r o n a

  3.18. informację o przerwie w obradach walnego
  zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
  TAK
  3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka
  podpisała umowę o świadczenie usług
  Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
  adresu strony internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adresu p oczty elektronicznej Doradcy,
  NIE DOTYCZY
  Spółka nie posiada zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą w
  zakresie bieżącego doradztwa w wypełnianiu obowiązków
  informacyjnych.
  3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni
  funkcję animatora akcji emitenta,
  NIE Emitent dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić wymagane tą Dobrą
  Praktyką informacje.
  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  TAK
  3.22. (skreślony)

  Informacje zawarte na stronie internetowej powinny
  być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy
  dostęp do tych informacji. Emitent powinien
  dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na
  stronie internetowej. W przypadku pojawienia się
  nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej
  zmiany informacji umieszczanych na stronie
  internetowej, aktualizacja powinna zostać
  przeprowadzona niezwłocznie.
  TAK
  Emitent dokłada wszelkich starań, aby jego korporacyjna strona
  internetowa była aktualizowana na bieżąco.
  4.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową,
  według wyboru emitenta, w języku polskim lub
  angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być
  zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w
  tym samym języku, w którym następuje ich publikacja
  zgodnie z przepisami obo wiązującymi emitenta.
  TAK


  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 12 | S t r o n a

  5.
  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze
  szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją
  stroną korporacyjną powinna wykorzystywać
  indywidualną dla danej spółki sekcję relacji
  inwestorskich znajdującą na stronie
  www.InfoStrefa.com
  NIE
  Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski
  znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , gdyż sekcja relacji
  inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami
  korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki:
  www.elqsa.pl
  6.
  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
  przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich
  obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z
  Autoryzowanym Doradcą.
  NIE DOTYCZY

  7.
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w
  ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania
  przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków,
  emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
  Autoryzowanego Doradcę.
  NIE DOTYCZY

  8.
  Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu
  Doradcy dostęp do wszelkich dokumen tów i
  informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków
  Autoryzowanego Doradcy.
  NIE DOTYCZY

  9.
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej wysokości
  wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady
  nadzorczej,
  TAK

  9.2. informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
  emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w
  NIE DOTYCZY


  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 13 | S t r o n a

  każdym zakresie.
  10.
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
  uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
  składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia.
  TAK

  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
  publicznie dostępne spotkanie
  z inwestorami, analitykami i mediami. NIE
  Na pytania ze strony inwestorów i mediów S półka udziela odpowiedzi
  na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 201 5 r. Emitent nie
  organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i
  mediami, ze względu na znaczące koszty organizacji takich spotkań oraz
  stosunkowo niewielkie zainteresowanie nimi ze strony potencjalnych
  odbiorców.
  Emitent nie wyklucza jednak organizacji tego rodzaju spotkań w
  przyszłości.
  12.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji
  akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę
  emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
  organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed
  dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
  umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  TAK

  13.
  Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
  zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
  decyzjami powodującymi określone zdarzenia
  korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa
  akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń
  korporacyjnych.
  TAK

  13a .
  W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od
  akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego
  TAK  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 14 | S t r o n a

  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
  określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek
  handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
  czynności, do których jest zobowiązany w związku z
  organizacją i przeprowadzeniem walnego
  zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejes trowy
  akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu
  spółek handlowych.
  14.
  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
  wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby
  czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie
  najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
  dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy
  tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  TAK

  15.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
  dywidendy warunkowej może zawiera ć tylko takie
  warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
  dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  TAK

  16.
  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14
  dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
  powinien zawierać co najmniej:
   informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń
  w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie
  emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
  kondycji finansowej oraz wyników finansowych
  emitenta,
   zestawienie wszystkich informacji opublikowanych
  przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie
  objętym raportem,
  NIE

  W przekonaniu Emitenta, należyte wykonywanie obowiązków
  informacyjnych (publikacja raportów bieżących i okresowych na
  stronach internetowych rynku NewConnect oraz Spółki) w pełni
  przekazuje istotne wydarze nia mające wpływ na ocenę jego działalności
  przez inwestorów i rynek. W tej sytuacji, uwzględniając profil
  działalności Emitenta, sporządzanie comiesięcznych raportów
  powielałoby już opublikowane informacje.
  W związku z powyższym Emitent zamierza niestosow ać przedmiotowej
  praktyki w sposób ciągły.


  k
  cyjn
  Skonsolidowany R aport Roczny 201 6 15 | S t r o n a

   informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli
  taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w
  okresie objętym raportem,
   kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające
  mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które
  dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególności daty
  publikacji raportów okresowych, planowanych
  walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań
  z inwestorami lub analitykami, oraz oczeki wany
  termin publikacji raportu analitycznego.
  16a.
  W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
  informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania
  raportów bieżących na rynku NewConnect, informację
  wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
  TAK

  17. (skreślony)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
 • IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  1  GRUPA KAPITAŁOWA ELQ SPÓŁKA AKCYJNA

  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
  w roku obrotowym 201 6


  24 lipca 201 7 r.
  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  2

  INFORMACJE OGÓLNE

  Podstawowe dane o Spółce

  Pełna nazwa

  ELQ Spółka Akcyjna
  Siedziba Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201,
  53 -329 Wrocław
  Telefon: +48 ( 71) 726 21 21
  Faks: +48 ( 71) 726 21 21
  E-mail : [email protected]
  Kapitał zakładowy

  Kapitał zakładowy wynosi 10 000 000,0 0 zł i dzieli się na
  100 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
  - 343.000 akcji serii A,
  - 50.000 akcji serii B,
  - 62.5 00 akcji serii C,
  - 116.500 akcji serii D,
  - 361.000 akcji serii E,
  - 4.067.000 akcji serii F,
  - 95.000.000 akcji serii G.
  KRS 0000368054
  NIP: 8992609747
  REGON: 020532307
  Czas trwania jednostki nieograniczony

  Organy Emitenta

  Zarząd
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  wchodzi :
   Marcin Sołtysiak – Prezes Zarządu
  W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące
  zmiany w składzie Zarządu Spółki:
   W dniu 14 kwietnia 2016 r. Mariusz Chłopek złożył rezygnację ze składu zarządu oraz
  pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 17 kwietnia 2016 r.
   Jednocześnie, w dniu 14 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu
  Zarządu Pana Edwarda Miska powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu począwszy od dnia
  18 kwietnia 2016 r.
   Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlow ych w
  dniu 1 2 sierpnia 2016r. podjęła uchwałę, na mocy której odwołała ze składu Zarządu
  Prezesa Zarządu Edwarda Miska ze skutkiem na koniec dnia 12 sierpnia 2016 r.
   Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 12 sierpnia 2016 r. powołała do składu Za rządu
  Marcina Kąkoleckiego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem na 13 sierpnia
  2016 r.


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  3

   Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlow ych w
  dniu 21 października 2016r. podjęła uchwałę, na mocy której odwołała ze składu Zarządu
  Prezesa Marcina Kąkoleckiego ze skutkiem na koniec dnia 23 października 2016 r.
   Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 21 października 2016 r. powołała do składu Za rządu
  Marcina Sołtysiaka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem na początek dnia
  24 paździer nika 2016 r.

  Rada Nadzorcza
  W s kład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia
  dzisiejszego raportu wchodzili:
   Przemysław Zaleski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Artur Siwek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Dominik Dymecki - Członek Rady Nadzorczej,
   Robert Kucęba - Członek Rady Nadzorczej,
   Włodzimierz Bogucki - Członek Rady Nadzorczej,

  W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące
  zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
   W dniu 7 marca 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Panią
  Leslie Bernhard ze składu Rady Nadzorczej Emitenta.
   Tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady
  Nadzorczej Emitenta Panią Nataly ę Rudman.
   W dniu 31 października 2016r. do spółki wpłynęły rezygnacje z członkostwa w Radzie
  Nadzorczej Spółki dotychczasowych jej członków, tj. Felicji Wójciak, Mieczysława Wójciaka,
  Grzegorza Wójciaka, Natalyi Rudman oraz Davida Waldmana.
   W dniu 5 stycznia 2017 r. Spółka poinformowała w ramach raportu EBI nr 3/2017, że dnia
  30 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 2/12/2016 i 3/12/2016 w
  sprawie wyboru Pana Przemysława Zaleskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i
  Artura Siwka na Wiceprzewodni czące go Rady Nadzorczej.
  Struktura akcjonariatu

  Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z
  zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

  Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 24.07.2017 r.)
  Akcjonariusz Liczba
  Akcji
  Liczba głosów Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów
  Veltoro Sp. z o.o 95 000 000 95 000 000 95% 95%
  Pozostali 5 000 000 5 000 000 5% 5%
  Suma 100 000 000 100 000 000 100,00% 100,00%  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  4

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 201 6 ROKU ORAZ
  PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 201 6
  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki
  Dnia 23 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MSI Medical S.A. postanowiło
  obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę
  9.500.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości
  nominalnej wszystkich akcj i Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł .
  Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł jest dostosowanie
  wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, co umożliwi Spółce pozyskanie środków
  finansowych w drodze kolejnych emisji ak cji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona
  w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki po uwzględnieniu ewentualnego
  dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji.
  Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanowiło, iż kwota 9.500.0 00,00 zł uzyskana z obniżenia
  kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

  Zmian a nazwy Spółki na Spark Medical S.A.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 marca 2016r. podjęło uchwałę w
  sprawie zmiany nazwy Spółki z MSI Medical S.A. na Spark Medical S.A.

  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G i H
  7 marca 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki do wartości 1 0.000.000 zł: o kwotę 1.000.000 zł, w drodze emisji
  10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej w wyłączeniem
  prawa poboru oraz o kwotę 8.500.000 zł, w drodze emisji 85.00.000 akcji zwykłych na
  okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru. Do dnia
  sporządzenia niniejszego raportu zmiana ta nie została zarejestrowana w KRS. Zarząd Spółki
  prowadząc ofertę prywatną akcji serii G oraz H będzie poszukiwał inwestorów strategicznych
  zainteresowanyc h długoterminowym wsparciem Spółki w zakresie finansowym i współpracy
  polegającej na przedstawieniu Spółce nowych technologii i know -how.

  Zmian a nazwy Spółki na IPO S.A.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwałę w sprawie
  zmiany nazwy Spółki z MSI Medical S.A. na IPO S.A.

  Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
  Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 września 2016r. pod jęło uchwałę w
  sprawie obniżenia kapitału zakładoweg o Spółki o kwotę 9,5 mln zł do wartości 500.000 zł i
  zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 2 zł do 0,1 zł, mające na celu ułatwienie pozyskania
  środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji po cenie emisyjnej zbliżonej do
  aktualnego kursu akcji Spółki. Warunkiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki było
  równoczesne podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 9,5 mln zł do wartości 10 mln zł w
  drodze emisji 95 mln akcji imiennych serii G.

  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  5

  Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta
  Subskrypc ja prywatna akcji serii G Emitenta została zakończona dnia 3 października 201 6 r. po
  cenie emisyjnej 1,60 zł za akcję. Wyemitowane akcje objęte zostały przez spółkę VELTORO Sp. z
  o.o. , która wniosła do Spółki wkład niepieniężny w postaci 494 udziałów w spółce ZPUE EL -Q Sp.
  z o.o. o wartości 15,2 mln zł. Tym samym Emitent stał się właścicielem 91,14% udziałów w
  spółce ZPUE EL -Q Sp. z o.o. Natomiast spółka Veltoro Sp. z o.o została 95% akcjonariuszem w
  spółce ELQ S.A. po rejestracji w KRS w dniu 20 grud nia 2016 roku podwyższenia kapitału
  zakładowego Emitenta w drodze objęcia przez Veltoro Sp. z o.o nowej emisji akcji serii G.

  Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki
  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr
  30/17 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW.
  Obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki w KDPW zosta ło dokonane z dniem 17 stycznia 2017
  r. z dotychczasowej wartości nominalnej 2 zł każda akcja do wart ości 0,10 zł każda akcja.
  Uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta z dnia 23 grudnia 2016 r. w
  związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z
  uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 9 września 2016 r. w sprawie
  obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji S półki .

  Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  W dniu 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za rejestrował zmiany Statutu Emitenta,
  dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19
  września 2016r. i z dnia 13 grudnia 2016r., dotyczące m.in. zmiany nazwy Emitenta na ELQ S.A. ,
  roz szerzenia profilu działalności Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9,5
  mln zł do wartości 500.000 zł i zmniejszenia wartości nom inalnej akcji z 2 zł do 0,1 zł przy
  równoczesn ym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 9,5 mln zł do wa rtości 10 mln zł w
  drodze emisji 95 mln akcji imiennych serii G. Ponadto, w wyniku rejestracji zmian Statutu
  Emitenta w KRS, Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa
  oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w inny ch spółkach i przedsięwzięciach na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

  Rozszerzenie strategii biznesowej Emitenta
  W IV kwartale 2016r. miała miejsce finalizacja transakcji odwrotnego przejęcia i rozszerzeni e
  działalności biznesowej Emitenta w kierunku stworzenia grupy kapitałowej firm z sektora
  energetycznego . Spółka pod nową nazwą ELQ S .A. prowadzić będzie proces sprzedaży
  produktów i kompleksową realizację projektów zasilania elektroenergetycznego. Spółka zależna
  Emitenta, w które j Spółka posiada 91,14% udziałów, ZPUE EL -Q Sp. z o.o. z siedzibą w
  Częstochowie jest podwykonawcą usług i producentem stacji transformatorowych, systemów
  zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i napowietrznych. Innowacyjna technologia,
  wysoka ja kość wykonania, ponad 40 letnia tradycja, doświadczona załoga i certyfikaty stały się
  podstawą do tworzenia grupy firm z sektora energetycznego. Główn ymi odbiorc ami usług Grupy
  Kapitałowej Emitenta to koncerny energetyczne, zakłady przemysłowe, inwestycje OZE
  (wiatraki i fotowoltaika), sieci handlowe, sieci energetyczne, inwestycje hotelowe, inwestycje
  mieszkalne, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, obiekty sp ortowe,
  terminale lotnicze itp. Zarząd Spółki w realizacji strategii biz nesowej wspierać będzie nowy
  większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Veltoro Sp. z o.o, która nabyła 95% udziałów w


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  6

  kapitale zakładowym Spółki oraz nowo powołana Rada Nadzorcza Spółki podczas
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r., w
  której skład wchodzą osoby posiadające bogate doświaczenie z zakresu realizacji projektów
  energetycznych, zarządzania, finansów, opracowania strategii sprzedażowych i kierowania
  departamentem sprzedaży, pozyskiwania klientów kluc zowych itp.

  Działania restrukturyzacji i starania pozyskania kapitału w Spółce zależnej
  Zarząd spółki zależnej EL -Q spółka z o.o. wspierany przez zarząd Spółki Emitenta od końca 2016
  r. podjął restrykcyjne działania cięcia kosztów, w celu poprawy kondycji finansowej spółki i
  doprowadzenia do generowania zysku. Zmieniono także sposób ofertowania oraz monitoringu
  prowadzonych działań poszczególnych pracowników. Wprowadzono model analizy
  przygotowywanych ofert oraz ich skuteczności. Podjęto także działania zm ierzające do
  przeniesienia zakładu na tereny przemysłowe co bardzo znacząco przełoży się na obniżenie
  kosztów. Istotnym aspektem programu restrukturyzacji byłaby sprzedaż aktualnej wartościowej
  nieruchomości zlokalizowanej w części komercyjnej miasta Częst ochowa, spłata kosztownych
  zobowiązań, ograniczenie w ten sposób wysokich kosztów podatku od nieruchomości oraz
  użytkowania wieczystego i przeniesienie zakładu w inną część miasta. Takie działanie znacząco
  poprawi kondycję finansową, ograniczy koszty ale także pozwoli uzyskać kapitał obrotowy.
  Możliwość zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego umożliwiłaby także rozszerzenie gamy
  produktów, co aktualnie nie jest możliwe ze względu na położenie zakładu w niemal centrum
  miasta. Podjęto także działania zmierz ające do pozyskania finansowania długoterminowego
  uwzględniającego zabezpieczenie na nieruchomości.

  PRZEWIDYWANY ROZW ÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Rynek w sektorze energetycznym w Polsce posiadał będzie w roku 2017 zmniejszone
  inwestycje, co potwierdzają przewidywania Zarządu Emitenta i podjęte działania ekspansji poza
  Polską. Emitent planuje otworzyć przedstawicielstwa poza Polską, w celu dostarczania
  produkowanych urządzeń, a takż e generator ów prądu.
  Rozpoczęte rozmowy z partnerami już w roku 2016, potw ierdzają że określone cele rozwoju
  Spółki zostały wyznaczone w dobrym kierunku. Spore doświadczenie, certyfikaty,
  rozpoznawalna marka przejętej w roku 2016 spół ki ZPUE EL -Q Sp ółka z o.o. jest podstawą do
  prowadzenia ekspansji Emitenta opartej na tymże do świadczeniu ZPUE EL -Q Sp. z o.o. w krajach
  gdzie sektor energetyczny jest w fazie dynamicznego rozwoju. Dodatkowe plany związane z
  restrukturyzacją przejętej w roku 2016 spół ki ZPUE EL -Q Sp ółka z o.o. będą systematycznie
  prowadzone co może przełożyć się na efekt ekonomiczny całej Grupy. Rozpoczęte rozmowy z
  dużymi koncernami na temat dostaw urządzeń pozwalają planować rozw ój Emitenta.
  WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I
  ROZWOJU
  W 2016 roku Grupa Kapitałowa nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  7

  AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA
  FINANSOWA
  W 201 6 r. Grupa Kapitałowa odnotował a przychod y ze sprzedaży w wysokości 4,27 mln zł,
  głównie p rzychody ze sprzedaży produktów i usług o wartości ok. 3,79 mln zł. Natomiast
  Emitent nie wygenerował przychodów ze sprzedaży ze względu na fakt, że Spółka stopniowo
  wygasza ła prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą . Spółka skupiona była na finalizacji
  transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz związanego z tym ro zszerzenia obszaru
  działalności w kierunku sprzedaży produktów i kompleksow ej realizacj i projektów zasilania
  elektroenergetycznego.
  W 201 6 r. Grupa Kapitałowa odnotowała koszty działalności operacyjnej na poziomie 5,76 mln
  zł, które wzrosły 36 razy w poró wnaniu do kosztów działalności operacyjnej poniesionych w
  201 5 r. w związku z podjętymi działania mi związanymi produkcją i sprzedaż ą sieci
  transformatorowych, systemów zasilania elektroenergetycznego, linii kablowych i
  napowietrznych . Na koszty działalności operacyjnej w 201 6 r. złożyły się głównie koszty zużyci a
  materiałów i energii w wysokości 3,28 mln zł, wynagrodzenia w wysokości 1,17 mln zł, koszty
  usług obcych w kwocie ok. 426,54 tys. zł , pozostałe koszty rodzajowe w wysokości ok. 301,95
  tys. zł oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w wysokości ok. 272,28 tys. zł . Powyższe
  wpłynęło na odnotowanie przez Grupę w 201 6 r. straty z działalności operacyjnej w wysokości
  1,41 mln zł. Grupa odnotowała również koszty finansowe w kwocie ok. 397 tys. zł z tytułu
  zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz podatek dochodowy odroczony w kwocie ok. 6,35 tys.
  zł, co wpłynęło na odnotowanie przez Grupę skonsolidowanej straty netto w wysokości ok. 1,81
  mln zł w porównaniu do skonsolidowanej straty netto w 2015 r. w kwocie ok. 217,04 tys. zł.
  Na koniec 201 6r. Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost wartości sumy bilansowej o ok. 2,09 mln
  zł. Po stronie aktywów na wzrost sumy bilansowej wpływ miał głównie wzrost pozycji Zapasy w
  wysokości 1,78 mln zł, w tym materiałów i produktów gotowych używanych w procesie
  produkcji.
  Po stronie pasywów Grupa Kapitałowa na koniec 201 6 r. odnotowała wzrost pozycji
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysok ości 2,89
  mln zł oraz zobowiązań krótkoterminowych o wartości 6,04 mln zł, m.in. z tytułu dostaw i usług
  w wysokości 3,96 mln i z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
  publicznoprawnych w kw ocie 990,96 tys. zł przy jednoczesnym spadku pozycji kapitału
  własnego o wartość 5,93 mln zł w związku z odnotowaniem straty z lat ubiegłych w kwocie 4,75
  mln zł i straty netto w 2016 r. w wysokości 1,81 mln zł.

  Zarząd Emitenta wierzy, że inwestycje w sektorze energetycznym przełożą się na dynamiczny
  rozwój Spółki oraz istotną poprawę wyników finansowych Grupy Kapitałowej w kolejnych
  kwartałach. W tym aspekcie podjęto szerokie działania na terytorium Polski i nie tylko, które
  powinny przełożyć się na konkretne zamówienia w II I lub IV kwartale 2017 roku.  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  8

  Analiza płynnoś ci Grupy Kapitałowej
  Tabela 1 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
  Wyszczególnienie 31.12.201 5 r. 31.12.201 6 r.
  Wskaźnik płynności I – bieżącej 28,18 1,94
  Wskaźnik płynności II – szybkiej 28,16 1,66
  Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe
  Analiza płynności finansowej Grupy Kapitałowej wskazuje, że na koniec 201 5 r. wskaźniki
  płynności kształtowały się na stosunkowo wysokich po ziomach, co oznacza, że Spółka jest w
  stanie swobodnie re gulować wszystkie zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik bieżącej i
  szybkiej płynności przyjmował na koniec 201 5 r. wartość 28 , co oznacza że wartość aktywów
  obrotowych oraz wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz
  krótkoterminowe rozliczeni a międzyokresowe ponad 28 razy przewyższał y wartość
  zobowiązań krótkoterminowych Spółki. Pomimo wzrostu wartości zobowiązań
  krótkoterminowych w skaźnik bieżącej i szybkiej płynności przyjmował na koniec 201 6 r.
  wartości odpowiednio 1,94 i 1,66 , co oznacza że wartość aktywów obrotowych oraz wartość
  aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz krótkoterminowe roz liczenia
  międzyokresowe ponad 1,94 i 1,66 razy przewyższały wartość zobowiązań krótkoterminowych
  Spółki.
  NABYCIE UDZIAŁÓW (AK CJI) WŁASNYCH, A W
  SZ CZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I
  WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ
  CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁA DOWEGO REPREZENTUJĄ,
  CENIE NABYCIA ORAZ C ENIE SPRZEDAŻY TYCH
  UDZIAŁÓW (AKCJI) W P RZYPADKU ICH ZBYCIA
  W okresie od 1 stycznia 201 6 r. do 31 grudnia 201 6 r. Emitent nie dokonał nabycia ani zbycia
  akcji Spółki.
  WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD
  GRUPY KAPITAŁOWEJ WE DŁUG STANU NA DZIEŃ
  31 GRUDNIA 201 6 ROKU

  Na dzień 31 grudnia 201 6 roku Emitent był podmiotem dominującym wobec jednej spółki –
  ZPUE EL -Q Sp. zo.o. Spółka zależna - ZPUE EL -Q Sp. zo.o., w której Emitent jest właścicielem
  91,14% udziałów posiada zakład produkcyjny w Częstochowie ul. Jagiellońska 81/83. Poniżej
  znajdują się podstawowe dane na temat podmiotu zależnego od Emitenta:


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  9

  ZPU E EL -Q Sp. z o.o.
  Firma: ZPUE EL -Q
  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: Częstochowa
  Adres:
  (w trakcie rejestracji przez KRS)
  ul. Jagiellońska 81/831,
  42 -200 Częstochowa
  Kapitał zakładowy 302 815,40 zł
  Przedmiot działalności: Producent sieci transformatorowych, systemów zasilania
  elektroenergetycznego , linii kablowych i napowietrznych
  Udział Emitenta w kapitale
  zakładowym: 91 ,14 %
  Udział Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów: 91,14%
  Zarząd Ryszard Bobrowski – Prezes Zarządu
  Marcin Sołtysiak - prokurent
  Źródło: Emitent

  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄ ZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
  SPÓŁKI
  Ryzyko związane z nową strategi ą rozwoju Grupy
  Nowa strategia rozwoju Grupy wdraża prowadzenie działalności związanej z przeniesieniem
  wszystkich działów (handlowy, rozwoju, marketingu, zakup ów) do spółki Emitenta, natomiast
  sama produkcja z powierzonych materiałów wykonywana będzie przez doświadczoną kadrę w
  przejętej Spół ce ZPUE EL -Q Sp ółka z o.o.
  W związku z tym istnieje ryzyko, że po mimo rozszerzenia działalności, Emitent przez pierwsze
  dwa kwartały roku 2017 (okres transferu) nie będzie odnotowywać przychod ów ze sprzedaży.
  Realizacja założeń nowej strategii rozwoju Grupy, uzależniona jest od zdolności Spółki Emitenta
  do adaptacji do zmiennych warunk ów panujących na rynku energetycznym w Polsce, w kt órym
  Spółka planuje rozwijać swoją obecną działalność. Do najważniejszych czynnik ów wpływających
  na możliwość realizacji cel ów strategicznych Grupy można zaliczyć: przepisy prawa, możli wości
  pozyskiwania kapitału na rozw ój, a także efekty prowadzonym rozm ów przez Emitenta z
  partnerami zagranicznymi i podpisania korzystnych um ów lub kontrakt ów.
  Działania Grupy, kt óre okażą się nietrafne w wyniku złej oceny rynk ów zagranicznych, bądź
  nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunk ów otoczenia, spore wahania walut,
  mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo -majątkową oraz na
  wyniki finansowe Emitenta w przyszłości. Istnieje, zatem ryzyko nieosią gni ęcia częśc i lub
  wszystkich założonych cel ów strategicznych. W związku z wczesnym etapem rozwoju
  Emitenta istnieje ryzyko, iż założenia nowej strategii Emitenta nie spowodują poprawy
  osiąganych wynik ów finansowych Spółki. Spółka w pierwszych okresach ekspansji moż e w
  dalszym ciągu odnotowywać ujemne wyniki finansowe i generować dalsze koszty związane z
  bieżącą działalnością operacyjną, inwestycjami na obcych rynkach. W opinii Zarzą du Emitenta
  ciężko jest precyzyjnie określić okres czasu, w kt órym Spółka zacznie ge nerować istotne
  przychody pozwalające Emitentowi osiągnąć rentowność, ale planowane efekty powinny być
  widoczne już w III -IV kwartale 2017 roku.
  Spółka zamierza także pozyskać dodatkowy kapitał co powinno dodatkowo przyspieszyć proces
  rozwoju i uzyskiw ania wynik ów dodatnich. Spółka ELQ S.A. wymaga stałego finansowania. W


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  10

  2017 r. konieczne będzie dokapitalizowanie w drodze podwyższenia kapitału zakładowego
  przez przeprowadzenie kolejnych emisji akcji. Zarząd przewiduje, że będzie to kwota kilku
  milion ów zł. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, główni akcjonariusze są w dalszym
  ciągu zainteresowani inwestowaniem w Spółkę. Niemniej jednak istnieje ryzyko, ż e Sp ółka w
  wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub wycofania zainteresowania inwestor ów akcja mi
  Emitenta, nie pozyska nowego kapitału z emisji akcji, co doprowadzi do utraty płynnoś ci
  Emitenta.
  Ryzyko odejścia kluczowych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki
  Na przyszłą działalność operacyjną Spółki istotny wpływ będzie miała wiedza i doś wiadczenie
  wnoszone przez Członków Zarządu Spółki, a także nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  Istnieje ryzyko, że ewentualna utrata którejkolwiek z osób wchodzących w skład organów
  Emitenta o istotnym wpływie na działalność Spółki może mieć konsekwen cje w postaci
  spowolnienia rozwoju Spółki a także wpływ na realizację strategii rozwoju Spółki, co przełoży
  się na wolniejszą poprawę sytuacji finansowej i wyniki operacyjne. Obecnie Emitent nie
  zatrudnia pracowników, którzy posiadają wiedzę i kwalifikacj ę techniczne w sektorze
  energetycznym albowiem cała kadra techniczna skupiona jest w przejętej ZPUE EL -Q Sp z o.o.
  Spółka zamierza rozwijać zasoby kadrowe, co będzie wiązało się z dużym zaangażowaniem ze
  strony zarządu oraz znacznymi kosztami poniesionymi na inwestycje w zasoby ludzkie.
  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Spółki Grupy prowadzą działalność zar ówno na rynku krajowym, jak i mię dzynarodowym.
  Sytuacja ekonomiczno -finansowa Spółek uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej na
  świecie i w mniejszym oraz malejącym stopniu – w Polsce. Obecność Spółek na rynkach
  zagranicznych powoduje ryzyko wynikające z otoczenia makroekonomicznego specyficznego dla
  rynk ów, na których działa. Znaczącym ryzykiem jest ryzyko kursowe. Zwracamy jednak uwagę,
  że jest ono równoważone zakupami materiałów do produkcji od kontrahent ów zagranicznych.
  Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
  Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest
  konieczność ponoszenia koszt ów monitorow ania zmian legislacyjnych oraz koszt ów
  dostosowywania do zmieniających się przepis ów. Zarząd Emitenta minimalizując ryzyko skupia
  się na rozwijaniu sprzedaży na rynkach zewnętrznych poza Polską.

  Ryzyko związane z interpretacją przepis ów podatkowych
  Emitent i spółka zależna, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na
  nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno -podatkowych, kt óre mogą spowodować
  powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczeg ólności w odniesieniu do operacji
  zwią zanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem
  VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko,
  iż mimo stosowania przez Spółkę aktualnych standard ów rachunkowości, interpretacja Urzędu
  Skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co
  w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej, kt óra mo że mieć istotny
  negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Oczywiście Zarząd i obsługu jące Sp ółki
  profesjonalne biura rachunkowe minimalizują to ryzyko.

  Ryzyko związane z częstymi zmianami w polskich przepisach podatkowych
  Częste zmiany przepis ów podatkowych w Polsce mogą mieć negatywny wpływ na działalność
  Emitenta i jej sytuacji finans owej. System podatkowy obowiązujący w Polsce charakteryzuje się


  IO –MED Investors Spółka Akcyjn

  11

  brakiem stabilności. Przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, w celu dostosowania do
  przepis ów obowiązujących w Unii Europejskiej. Częste zmiany tego typu miały i mogą w
  przyszłości mieć ne gatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki
  operacyjne i perspektywy rozwoju. Ponadto, brak stabilnego systemu podatkowego w Polsce
  może uniemożliwić skuteczne planowanie i realizację planu gospodarczego. Brak stabilizacji
  polskiego systemy podatkowego wynika zar ówno ze zmian przepis ów jak i stosowania przez
  organy podatkowe wyrok ów sąd ów, kt óre z kolei mogą być unieważniane lub ulegać zmianom.

  Ryzyko zdarzeń losowych Spółki Grupy
  Grupa Kapitałowa Emitenta jak każde inne podmioty go spodarcze, narażona są na ryzyko
  związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynnik ów, których
  Spółki nie są w stanie przewidzieć, takich jak pożar, trzęsienie ziemi, nawał nica mo że mieć
  istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie laboratorium. Sytuacja taka wpłynęłaby
  negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Spółek.

  OPIS INSTRUMENTÓW FI NANSOWYCH EMITENTA
  W ZAKRESIE:
  a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków
  pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

  Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających prz ed ryzykiem zmian cen,
  kredytowych , zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.
  b) przyjęte przez jednost kę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z
  metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których
  stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

  b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z
  metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana
  jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie realizuje aktualnie transakcji walutowych ale
  planuje transakcje, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpi eczeń. Przychody jak i
  koszty Spółki rozliczane są aktualnie w PLN , a planowane są w walutach USD i EUR. Spółka nie
  była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej, czy zmiany kursów walut i nie
  korzystała dotychczas z instrumentów zabezpieczają cych jej transakcje.
  STOSOWANIE ZASAD ŁAD U KORPORACYJNEGO W P RZYPADKU
  JEDNOSTEK, KTÓRYCH P APIERY WARTOŚCIOWE Z OSTAŁY
  DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z R YNKÓW
  REGULOWANYCH EUROPEJ SKIEGO OBSZARU GOSPO DARCZEGO
  Papiery wartościowe spółki ELQ S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków
  regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Spółka nie jest
  zobowi ązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tego rodzaju
  przedsiębiorstw.
  Marcin Sołtys iak - Prezes Zarządu ……………………. .…………….


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 9

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 10

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELQ SA
ISIN:PLIPOSA00010
NIP:8992609747
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 7262121
www:www.elqsa.pl
Komentarze o spółce ELQ
2018-07-17 18-07-51
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649