Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (25/2017) Rejestracja obligacji serii A i B w KDPW

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 424/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

1) 1.115 (jeden tysiąc sto piętnaście) obligacji na okaziciela serii A spółki COLUMBUS ENERGY S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 2/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 21 lutego 2017 r., oraz nadać im kod PLSTIGR00038, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu;

2) 4.335 (cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela serii B spółki COLUMBUS ENERGY S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/03/2017 Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2017 r., oraz nadać im kod PLSTIGR00020, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych przedmiotowych obligacji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Informacje o zarejestrowaniu obligacji na okaziciela serii A i B, odpowiednio, pod kodami PLSTIGR00038 i PLSTIGR00020 zostaną przekazane w formie komunikatu KDPW.

Emitent podejmie niezwłocznie działania o wprowadzenie obligacji serii A i B do alternatywnego systemu obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-10-20 13-10-17
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649