Raport.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (34/17) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku działając na podstawie art. 398 oraz art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 1.818.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 20 gr (słownie: 20 groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego. Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2017, w szczególności dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, nie uległy zmianie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważniło również Zarząd Spółki do wykonana wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do niezwłocznego poinformowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") o zaistniałej sytuacji w celu realizacji niniejszej uchwały.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Nowoczesnych Technologii SA
ISIN:PLERGPL00014
NIP:644-001-18-38
EKD: 45.11 rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Adres: ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 2944011
www:www.cntsa.pl
gpwlink:centrum-nowoczesnych-technologii.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-24Raport półroczny
2018-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM NOWOCZESNY...
2018-07-22 11-07-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649