Raport.

CUBE.ITG SA (64/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 27 września 2017 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka"), działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 września 2017 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c., przy ul. Hożej 37 lok. 16, 00-681 Warszawa ("NWZ").
Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


 • Ogłoszenie o zwołaniu
  Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  CUBE.ITG Spółka Akcyjna
  Zarząd CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39 , 00 -121 Warszawa ,
  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Re jonowy dla m. st.
  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000314721 ("Spółka") , działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402 1 oraz 402 2 Kodeksu spółek
  handlowych („k.s.h.”) oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 września 201 7 roku na
  godzinę 12 :00 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie,
  w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska -Łaguna, Magdalena
  Panek -Fijałkowska s.c., przy ul. Hożej 37 lok. 16, 00 -681 Warszawa .
  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu spółki.
  6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do
  podwyższenia kapitału zakładowego Spół ki w ramach kapitału docelowego.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Zgodnie z art. 406 1 § 1 k.s.h., prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby będące
  akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 11 września 201 7 roku. Uprawnieni z akcji
  imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli są wpisani do
  księgi akcyjnej w dniu rejestracji ucz estnictwa w walnym zgromadzeniu (406 2 k.s.h.) .
  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu
  rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 11 września 201 7 roku i nie będą
  odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
  wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
  siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu po winno się
  wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
  upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu .
  Zgodnie z art. 406 3 § 2 k.s.h., w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu ,
  akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
  dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnic twa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 12
  wrz eśnia 201 7 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie
  wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego z grom adzenia, to
  jest w dniach: 22, 25 i 26 września 2017 roku. Akcjonariusz może przegląda ć listę akcjonariuszy
  w lokalu Z arządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno
  zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby
  uprawnione do repre zentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki
  [email protected] .pl w formacie PDF. W celu identyfika cji akcjonariusza do w w. żądania powinny
  zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób
  działających w imi eniu akcjonariusza, w tym:
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właści wego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania akcjonariusza na NWZ , lub
  - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez akcjonariusz a, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
  akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  tożsamości pełnomocnika , lub
  - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na
  NWZ .
  Ponadto do ww. żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo
  depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on
  faktycznie akcjonariuszem Spółki.
  Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika
  oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. pism, przesyłane do Spółki
  drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF. Przy
  korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony
  przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów
  za zgodność z oryginałem.
  Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu
  Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub p rzez pełnomocnika. Przedstawiciele osób innych niż fizyczne winni okazać
  aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (np. odpis z KRS) wymieniające osoby uprawnione
  do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
  akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
  zapisanych na każdym z rachunków.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektroni cznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pe łnomocnictwo może
  być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim
  formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.cubeitg.pl
  w zakładce relacje inwestorskie . Pełnomocnictwo ud zielone na ww. formularzu oraz
  zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane
  przez Akcjonariusza do Spółki w formie skanu w formacie PDF lub innym możliwym do
  odcz ytania przez Spółkę i uniemożliwiającym dokonywanie zmian na adres email:
  [email protected] . W raz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu
  osobistego lub paszport u pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę
  i ustanowionego pełnomocnika. Wykorzystanie podanego wyżej formularza pełnomocnictwa
  nie jest obowiązkowe. Wyżej wymieniony for mularz pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej, jak i zawiadomienie o udzielonym pełnomocnictwie, winny być w miarę
  możliwości przesłane mailem do Spółki najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego
  Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.
  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w inny sposób niż na wyżej wymienionym
  formularzu pełnomocnictwa powinn o zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnik a i
  mocodawcy ( ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych imienia, nazwiska, serii i numeru
  dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urz ędowego poświadczającego
  tożsamość pełnomocnika i mocodawcy, numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania, zaś w
  przypadku innych osób firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru oraz inne
  niezbędne dane umożliwiające identyfikację tej osoby np. NIP).
  Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
  w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektroniczn ej do
  akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po
  przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik
  powinien okazać oryginał odpowiedniego dokumentu tożsamości celem potwierdzenia
  tożs amości pełnomocnika.
  W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują
  następujące uprawnienia:
  1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określony ch spraw w porządku obrad
  najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie
  później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia . Żądanie powinno
  zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego pu nktu porządku
  obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e -mail:
  [email protected] , bądź w formie pisemnej na adres: ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa .

  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce
  projekt y uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
  zgromadzania lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie
  może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e -mail: [email protected] , bądź w
  formie pisemnej na adres: ul. Sienna 39, 00 -121 .
  Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne, Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty
  uchwał na stronie internetowej Spółki.

  3. Każdy z akcjonar iuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w W alnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też nie p rzewiduje możliwości
  wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia oraz wykonywania głosu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin obrad walnego
  zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Z gromadzeniu drogą
  korespondenc yjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć
  do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób
  działających w jego imieniu, w tym:
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru
  lub i nnego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
  - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisan a przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
  akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia
  odpisu z właś ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany
  ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  tożsamości o soby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
  pełnomocnika na NWZ .
  Ponadto do ww. żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo
  depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisa ne są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on
  faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudz iestą
  kapitału akcyjnego Spółki.
  Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika
  oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. pism, przesyłane do Spółki
  drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF. Przy
  korespondencji w formie p isemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony
  przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów
  za zgodność z oryginałem.
  Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących NWZ oraz informacje organizacyjne
  Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana jest dostępna
  od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem
  http://www.cubeitg.pl/ w zakładce relacje inwestorskie.
  Korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana
  na adres poczty elektronicznej: [email protected] , natomiast korespondencja bądź w formie
  pisemnej na adres: ul. Sienna 39, 00 -121 .
  Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani
  załączyć do korespondencji odpowiednie dokumenty wymagane przez Spółkę wskazane
  powyżej w treści niniejszego ogłoszenia .
  Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest
  zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania
  dokumentó w za zgodność z oryginałem.
  Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty
  przedkładane Spółce i Walnemu Zgromadzeniu powinny być przekazywane w języku
  polskim lub – w razie dokumentów sporzą dzonych w języku obcym – wraz z t łumaczeniem
  przysięgłym na język polski.
  Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej
  Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do
  wykonywania wskazanego wyżej uprawni enia. Weryfikacja może polegać, w szczególności,
  na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i
  pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
  Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika
  podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie
  podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą
  elektroniczną.
  Osob y upoważnione do uczestnic twa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą
  mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. od 11.00 do 12.00 w miejscu
  odbywania W alnego Zgromadzenia .
  W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
  handlo wych , Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia . Treść obowiązującego
  statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej
  Spółki pod adresem http://www.cubeitg.pl/ w zakładce relacje inwestorskie.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1.
  Na podstawie art. 40 9 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki CUBE.ITG S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią
  ……………………………………………
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  CUBE.I TG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie s półki CUBE.ITG S.A., uchwala, co następuje:
  § 1.
  Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgroma dzenia:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmia ny siedziby spółki oraz zmiany Statutu S półki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do
  podwyższenia kapitału zakładowego Spół ki w ramach kapitału docelowego z
  możliwością wyłączenia prawa poboru.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.
  w sprawie zm iany siedziby Spółki oraz zmiany S tatutu Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek
  Handlowych, postanawia:
  § 1.
  Zmienia się siedzibę spółki na Wrocław.
  § 2.
  Zmienia się S tatut Spółki w ten sposób, że § 2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  „Siedzibą Spółki jest Wrocław”.
  § 4.
  Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą .
  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do pod wyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możl iwością wyłączenia prawa poboru

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek
  Handlowych, postanawia:
  § 1.
  Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6a . Statutu Spółki otrzymuje następujące
  brzmienie:
  „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku
  pod wyższeń o kwotę nie wyższą niż 10 .000.0 00 zł ( dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej
  niż 5 .000.0 00 ( pięć milionów ) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału
  zakładowego oraz do wyemitow ania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zosta je
  udzielone na okres do dnia 30 sierpnia 2020 roku.
  3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego
  określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Ra dy Nadzorczej.
  4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i
  niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wpłaty niepieniężne nie wymaga
  zgody rady nadzorczej.
  5. Uchwał a Zarządu w spra wie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody rady nadzorczej. Łączna cena
  emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40.000.000 zł.
  6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego , a w szczególności Zarząd jest umocowany do :
  a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  b) ustalenie listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
  c) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  e) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach
  kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
  f) określeni e wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia
  kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.


  8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie
  narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w
  okr esie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia. ”
  § 2.
  Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą .
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany statutu spółki upoważniającej Zarząd do
  podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością
  wyłączenia prawa poboru
  W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakł adowego w
  granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h.
  Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoja opinię.
  Celem wprowadzenia powyższej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia jest
  przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału
  docelowego oraz wskazanie nowej kwoty kapitału docelowego.
  Zdaniem Zarządu wprowadzenie upoważnienia umożliwia szybkie pozyskanie środków
  finansowych w przypadku pojawienia się korzystny ch warunków rynkowych. W opinii
  Zarządu wyłączenie prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji
  kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż
  istotne decyzje Zarządu związane z podwyższ eniem kapitału zakładowego w ramach
  kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą.
  Ponadto, zdaniem Zarządu jest uzasadnione przekazanie uprawnienia do ustalenia ceny
  emisyjnej Zarządowi, gdyż pozwoli na jej dostosowanie do sytuacji rynkowej oraz wyników
  prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Każdorazowo celem Zarządu będzie
  uzyskanie zarówno korzystnej ceny emisyjnej, jak również zapewnienie powodzenia emisji
  akcji.
  Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie
  podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem
  Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione
  i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariu szom głosowanie za
  przyjęciem przedmiotowej uchwały.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CUBE.ITG SA
ISIN:PLMCINT00013
NIP:898-001-57-75
EKD: 62:20 działaność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Adres: ul. Długosza 60 51-162 Wrocław
Telefon:+48 71 7972666
www:www.cubeitg.pl
gpwlink:cube-itg.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CUBE.ITG
2018-07-22 11-07-42
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649