Raport.

BVT SA (19/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki BVT SA informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Leszka Wróblewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obniżeniu udziału pośrednio (wraz z Kaja Sp. z o.o.) poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki BVT SA.
Treść zawiadomienia:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu udziału pośrednio - wraz z podmiotem zależnym - poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki BVT SA ("Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w dniu 06 lipca 2017 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej przez podmiot ode mnie zależny - tj. Kaja Sp. z o.o. - 270.000 akcji na okaziciela serii B oraz spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcją:
- bezpośrednio nie posiadałem akcji spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie,
- pośrednio wraz z Kaja Sp. z o.o. posiadałem 3.008.893 akcji stanowiących 27,17% kapitału zakładowego spółki BVT SA i uprawniających do wykonywania 4.848.893 głosów, co stanowiło 33,05% ogólnej liczby głosów (w tym: 1.840.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A stanowiących 16,62% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 3.680.000 głosów co stanowiło 25,08% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 1.168.893 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, C i D stanowiących 10,56% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 1.168.893 głosów co stanowiło 7,97% głosów na walnym zgromadzeniu).
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po transakcji:
- bezpośrednio nie posiadałem akcji spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie,
- pośrednio wraz z Kaja Sp. z o.o. posiadałem 2.738.893 akcji stanowiących 24,73% kapitału zakładowego spółki BVT SA i uprawniających do wykonywania 4.578.893 głosów, co stanowiło 31,21% ogólnej liczby głosów (w tym: 1.840.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A stanowiących 16,62% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 3.680.000 głosów co stanowiło 25,08% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 898.893 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, C i D stanowiących 8,12% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 898.893 głosów co stanowiło 6,13% głosów na walnym zgromadzeniu).
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Kaja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, posiadająca 2.738.893 akcji stanowiących 24,73% kapitału zakładowego spółki BVT SA i uprawniających do wykonywania 4.578.893 głosów, co stanowiło 31,21% ogólnej liczby głosów
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
4.848.893 głosów, co stanowiło 33,05% ogólnej liczby głosów."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BVT SA
ISIN:PLBVTSA00012
NIP:9930653149
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Słoneczna 28-30 33-100 Tarnów
Telefon:+48 14 6575071
www:www.bvtsa.com.pl
Komentarze o spółce BVT
2018-10-20 13-10-01
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649