Raport.

ADMIRAL BOATS SA (24/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta od Pana Sławomira Ryczkowskiego (dalej zwany Akcjonariuszem).
W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej Ustawą), Akcjonariusz poinformował, iż w wyniku przeprowadzonych w dniu 3.07.2017 roku transakcji sesyjnych sprzedaży 65.000 sztuk akcji Spółki, jego udział w ogólnej liczbie głosów na WZA zmniejszył się poniżej progu 5%.
Przed dokonaniem transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.382.858 sztuk akcji Spółki, stanowiących łącznie 5,007% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.382.858 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 5,007% głosów na WZA Spółki.
Aktualnie Akcjonariusz posiada 4.297.858 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,932% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.297.858 głosów na WZA Spółki, co stanowi 4,932% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż:
- brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza, posiadających akcje Spółki oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
- nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.
Akcjonariusz poinformował również, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia jego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BOA SA
ISIN:PLDRKND00010
NIP:951-22-04-182
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Wąwozowa 19 lok.32 02-796 Warszawa
Telefon:+48 22 3803339
www:www.boasa.pl
Komentarze o spółce BOA
2018-07-17 21-07-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649