Raport.

ATON-HT SA (18/2017) Raport miesięczny Spółki ATON-HT za czerwiec 2017r.

Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.
Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • ATON-HT S.A.
  ul. Na Grobli 6
  50-421 Wrocław
  tel. + 48 71 344 70 79

  1

  Raport miesięczny

  Czerwiec 201 7


  ATON-HT S.A.
  ul. Na Grobli 6
  50-421 Wrocław
  tel. + 48 71 707 11 82

  2

  Spis treści:

  1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM
  SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI
  FINANSOWEJ SPÓŁKI ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH – CZERWI EC 2017 ROKU. ................................. 3
  2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH EBI ORA Z ESPI PRZEKAZANYCH PRZEZ
  SPÓŁKĘ W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. ........................................ 3
  3. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA, CHOĆBY W CZĘŚCI,
  MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. ......... .................................................................... 4
  4. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZENIA MAJĄCE M IEĆ MIEJSCE W
  NADCHODZĄCYM MIESIĄCU, KTÓRE DOTYCZĄ SPÓŁKI I SĄ IS TOTNE Z PUNKTU WIDZENIA INTERESÓW
  INWESTORÓW. ....................................... ........................................................................................... 4  ATON-HT S.A.
  ul. Na Grobli 6
  50-421 Wrocław
  tel. + 48 71 344 70 79

  3


  Zarz ąd spó
  ki ATON-HT S.A. z siedzib ą we Wroc
  awiu („Spó
  ka”), w ramach wykonywania
  obowi ązków wynikaj ących ze stosowania Dobrych Praktyk Spó
  ek Notowanyc h na NewConnect
  zawartych w Za
  ączniku nr 1 do uchwa
  y nr 795/2008 Zarz ądu Gie
  dy Papierów Warto ściowych
  z dnia 31 pa ździernika 2008 roku zmienionych uchwa
  ą Zarz ądu Gie
  dy Papierów
  Warto ściowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, nini ejszym przekazuje raport
  miesi ęczny za czerwiec 2017 roku.

  Kontynuuj ąc przyj ętą polityk ą informacyjn ą, Zarz ąd ATON-HT S.A. przedstawia informacje,
  które mia
  y wp
  yw i mog ą mie ć wp
  yw na wyniki osi ągni ęte przez Spó
  k ę.

  1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU
  RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ MIEĆ W PRZ YSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI
  DLA KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ORAZ WYNIKÓW FINANSO WYCH – CZERWIEC 2017
  ROKU.
  W okresie obj ętym niniejszym raportem miesi ęcznym nie wyst ąpi
  y tendencje ani zdarzenia
  w otoczeniu rynkowym Spó
  ki, które w jej ocenie mog ą mie ć w przysz
  o ści istotne skutki dla
  kondycji finansowej Spó
  ki oraz wyników finansowych .

  2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH EBI ORA Z ESPI PRZEKAZANYCH
  PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE O BJĘTYM RAPORTEM.

  W okresie obj ętym niniejszym raportem miesi ęcznym Spó
  ka opublikowa
  a nast ępuj ące
  raporty:
  EBI:
  Raport nr 15/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku – „O g
  oszenie o zwo
  aniu Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spó
  ki”
  Raport nr 16/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku – „R aport miesięczny Spó
  ki ATON-HT za maj
  2017r.”


  ATON-HT S.A.
  ul. Na Grobli 6
  50-421 Wrocław
  tel. + 48 71 707 11 82

  4

  ESPI:
  Raport nr 3.2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku – „Og
  oszenie o zwo
  aniu Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spó
  ki”
  3. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA, CHOĆBY
  W CZĘŚCI, MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.
  W okresie obj ętym raportem nie mia
  a miejsca realizacja celów emi sji.

  4. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZENIA MAJĄCE M IEĆ MIEJSCE
  W NADCHODZĄCYM MIESIĄCU, KTÓRE DOTYCZĄ SPÓŁKI I SĄ ISTOTNE Z PUNKTU
  WIDZENIA INTERESÓW INWESTORÓW.
  1. 14 sierpie ń 2017 roku – publikacja raportu miesi ęcznego za lipiec 2017r.
  2. 15 sierpie ń 2017 roku – publikacja raportu kwartalnego za II k warta
  2017r.

  Podstawa prawna:
  Za
  ącznik do Uchwa
  y Nr 293/2010 Zarz ądu Gie
  dy Papierów Warto ściowych w Warszawie
  S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Sp ó
  ek Notowanych na NewConnect".

  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Ewa B
  a żejowska – Wiceprezes Zarz ądu
  Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarz ądu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aton-HT SA
ISIN:PLATNHT00014
NIP:8992546366
EKD: 37.20 przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
Adres: ul. Na Grobli 6 50-421 Wrocław
Telefon:+48 71 3447079
www:www.aton.com.pl
Komentarze o spółce ATON-HT
2018-07-17 06-07-06
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649