Raport.

ASSETUS SA (20/2017) Emisja Warrantów Subskrypcyjnych .

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr 24 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Emisja objęła 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 000001 do 2000000. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Będą zbywalne, emitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach). Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie w zamian za wkład pieniężny. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje.
Emitent wskazuje również, że w uchwale nr 24 Walne Zgromadzenie pozbawiło dotychczasowych akcjonariuszy spółki Assetus S.A. w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2018-10-15 11-10-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649