Raport.

ASSETIAN SA (10/2017) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Assetian Spółka Akcyjna

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • 1

  Raport kwartalny
  II kwartał 2017 roku
  (okres od 1 kwietnia
  do 30 czerwca 2017 roku)

  Assetian S.A.
  z siedzibą w Warszawie  Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku  2

  Spis treści
  1. Informacje ogólne .................................................. ................................................... .. 3
  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe ...... .................................................... 3
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ............................................... 6
  4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub ni epowodzeń emitenta w
  okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najw ażniejszych czynników i zdarzeń,
  w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 9
  5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania pub likowanych prognoz wyników
  na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w ra porcie kwartalnym ............. 10
  6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoj u prowadzonej działalności
  nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ........ 11
  7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających
  konsolidacji ...................................... ................................................................................. 11
  8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających
  konsolidacji ...................................... ................................................................................. 11
  9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, z e wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień przekazania raportu, co naj mniej 5% głosów na walnym
  zgromadzeniu ...................................... .............................................................................. 11
  10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu
  na pełne etaty .................................... ............................................................................... 12
  11. Oświadczenie Zarządu .......................... .................................................................... 12

  3


  1. Informacje ogólne

  Pełna nazwa ASSETIAN Spółka Akcyjna
  Siedziba Warszawa
  Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
  Telefon (22) 333 72 42
  Adres strony internetowej
  www.pchventure.pl
  Przedmiot działalności inwestycje
  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy kapitał zakładowy ASSETIAN S.A. wynosi 3.838.206,00 zł i dzieli
  się na: - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - 2.678.206 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
  o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
  KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII W ydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
  000399284
  REGON 021519102
  NIP 8822108733
  Czas trwania jednostki nieograniczony
  Zarząd Marcin Nastarowicz – Członek Rady Nadzorczej delego wany
  do pełnienia funkcji członka Zarządu
  Rada Nadzorcza Dariusz Graff, Robert Sieńkowski, Marcin Nastarowic z, Tomasz
  Łukaszewicz

  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)
  wariant porównawczy
  01.04.2017 -
  30.06.2017 01.04.2016 -
  30.06.2016
  A Przychody netto ze sprzedaży, w
  tym: 0,00 0,00
  I
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 0,00 0,00
  II Inne przychody ze sprzedaży
  0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów
  0,00 0,00  4

  B Koszty działalności operacyjnej 3 350,34 73 104,88
  I Amortyzacja 0,00 0,00
  II Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
  III Usługi obce 300,00 52 594,96
  IV Podatki i opłaty 3 050,34 20 509,92
  V Wynagrodzenia 0,00 0,00
  VI Ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00
  VIII Wartość sprzedanych
  instrumentów finansowych 0,00
  0,00
  C Zysk ( strata) ze sprzedaży -3 350,34 -73 104,88
  D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
  I Zysk ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00
  II Dotacje 0,00 0,00
  III Inne przychody operacyjne 0,00 0,00
  E Pozostałe koszty operacyjne
  0,00 0,00
  I Strata ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 0,00 0,00
  F Zysk ( strata) z działalności
  operacyjnej -3 350,34 -73 104,88
  G Przychody finansowe 0,00 0,00
  I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  II Odsetki 0,00 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  V Inne przychody finansowe 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 19 474,92 5 779,29
  I Odsetki 19 474,92 5 779,29
  II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  IV Inne koszty finansowe 0,00 0,00
  I Zysk ( strata brutto ) -22 825,26 -78 884,17
  J Podatek dochodowy 1 328,44 0,00
  K Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty) 0,00 0,00
  N Zysk (strata ) netto
  -24 153,70 -78 884,17

  BILANS (PLN)
  AKTYWA 30.06.2017 30.06.2016
  A Aktywa trwałe
  1 988 210,90 2 042 552,90
  I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV Inwestycje długoterminowe 1 649 719,05 1 649 719,05
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 491,85 392 833,85
  B Aktywa obrotowe 628 250,50 858 605,69


  5

  I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe
  10 842,62 10 842,62
  III Inwestycje krótkoterminowe 617 407,88 847 763,07
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Suma bilansowa 2 616 461,40 2 901 395,52

  PASYWA 30.06.2017 30.06.2016
  A Kapitał własny 1 080 826,59 1 212 023,21
  I Kapitał podstawowy
  4 588 206,00 4 588 206,00
  II Kapitał zapasowy 414 245,36 414 245,36
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0, 00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,0 0
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 891 438,70 -3 676 031,37
  VI Zysk (strata) netto 0,00 -114 396,78
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk
  ość
  ujemna)
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 535 634,
  81 1 689 372,31
  I Rezerwy na zobowiązania 6 291,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe
  629 209,75 618 000,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjal
  ne 900 134,06 1 066 372,31
  IV Rozliczenia międzyokresowe
  0,00 5 000,00
  Suma bilansowa 2 616 461,40 2 901 395,52
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (PLN)
  01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016 -
  30.06.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności o peracyjnej
  I. Zysk ( strata) netto -24 153,7 -449 909,39
  II. Korekty razem 24 153,7 970 681,46
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 0,00 891 797,29
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 848 000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inw
  estycyjnej (I-II) 0,00 -848 000,00  6

  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 -38 000,00
  II. Wydatki 0,00 5 779,29
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 -43 779,29
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.I II +/- C.III) 0,00 18,00
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym: 0,00 18,00
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych


  F. Środki pieniężne na początek okresu
  -758,43 -219,93
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
  -758,43 -201,03
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - (PLN)
  01.04 -
  30.06.2017 01.04 -
  31.03.2016
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 108 357,57
  1 494 179,41
  - korekty błędów podstawowych -
  -
  Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po kor
  ektach 1 108 357,57 1 494 179,41
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1 080 826,59 1 212 023,21
  IIIa. Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku poza kapitały własne
  -

  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu
  raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  1) Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania fina nsowego
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z polityką rachunkowości Assetian
  Spółka Akcyjna, zgodnie z przepisami zawartymi w us tawie z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości.
  2) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i pr awne
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
  kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane o dpisy umorzeniowe oraz dokonane
  odpisy aktualizujące ich wartość.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz
  wartości niematerialnych i prawnych obejmuje równie ż koszt obsługi zobowiązań
  zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budo wy, montażu i przystosowania.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogó łu kosztów pozostających w
  bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenie m, pomniejszonych o odpisy z tytułu
  trwałej utraty wartości.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy us talaniu okresu amortyzacji i rocznej
  stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomic znej użyteczności środka trwałego oraz
  składników wartości niematerialnych i prawnych. Pop rawność przyjętych okresów oraz
  stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacj i.
  Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wi eczystego użytkowania gruntu nie są
  amortyzowane.


  7

  3) Inwestycje długoterminowe
  Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące
  aktywów finansowych i nie użytkowane przez jednostk ę, lecz nabyte w celu osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu war tości tych aktywów lub uzyskania z nich
  przychodów, lub innych pożytków – wycenia się wedłu g ceny ich nabycia pomniejszonej o
  ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich warto ści lub według wartości godziwej.
  Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone wyce nia się w cenie nabycia z
  uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wart ości.

  4) Aktywa finansowe
  Spółka klasyfikuje aktywa finansowe w dniu ich naby cia lub powstania do następujących
  kategorii:
  - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pr zez rachunek zysków i strat,
  - pożyczki udzielone i należności własne,
  - aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści,
  - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej prze z rachunek zysków i strat wykazuje się
  w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie
  jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłącza jąc je z ksiąg rachunkowych z innych
  przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby zna cząca. Gdy wartość godziwa nie może
  być wiarygodnie zmierzona, wykazuje się je w skoryg owanej cenie nabycia. Przez
  skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość na bytych aktywów finansowych
  pomniejszoną o należne wpłaty. Skutki okresowej wyc eny aktywów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysk ów i strat odnosi się odpowiednio do
  przychodów lub kosztów finansowych okresu.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej
  o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia może zostać
  przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Skutki okresowej wyceny powodujące wzrost
  wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych odnosi się na
  kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości i nwestycji uprzednio przeszacowanej
  zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki okr esowej wyceny powodujące obniżenie
  wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych zalicza się do
  kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestyc ji bezpośrednio wiążący się z uprzednim
  obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów fina nsowych, ujmuje się do wysokości tych
  kosztów jako przychody finansowe.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek, wykazuje się w
  wartości godziwej.
  Pożyczki udzielone i należności własne wykazuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia
  oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnośc i, dla których jest ustalony termin
  wymagalności, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
  pomocą efektywnej stopy procentowej. Aktywa, dla kt órych nie jest ustalony termin
  wymagalności wycenia się w cenie nabycia.
  5) Należności
  Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej
  wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszen iu o odpisy aktualizujące).
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie od pisu aktualizującego.  8

  6) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje wymagalne w ciągu
  trzech miesięcy od dnia nabycia, w tym: środki w ka sie i w banku o nieograniczonych
  możliwościach dysponowania i inne krótkoterminowe i nwestycje o pierwotnym terminie
  wymagalności do trzech miesięcy (bony skarbowe, kró tkoterminowe papiery wartościowe
  Skarbu Państwa).
  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej .

  7) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywan e są w odniesieniu do poniesionych
  kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawcz ych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
  Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakte rem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
  zasady ostrożnej wyceny.
  8) Kapitał własny
  Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości okreś lonej w statucie i wpisanej w rejestrze
  sądowym.
  Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na
  poczet kapitału.
  9) Rezerwy
  Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu pr awdopodobieństwa przyszłe
  zobowiązania i wycenia się je w wiarygodnie oszacow anej wartości.

  10) Zobowiązania
  Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zap łaty.
  Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodni e z umową następuje drogą wydania
  aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe,
  wykazywane są według wartości godziwej.
  11) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywan e są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozd awczy, wynikających w
  szczególności z wykonanych na rzecz Spółki świadcze ń, które nie zostały zafakturowane, a na
  mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zaf akturowania.

  12) Opodatkowanie
  Wynik finansowy brutto korygują:
  - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Bieżące zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  nalicza się zgodnie z przepisami podatkowymi oraz w ycenia się w wysokości kwot
  przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od
  organów podatkowych) z zastosowaniem stawek i przep isów podatkowych, które prawnie
  lub faktycznie obowiązują na dzień bilansowy.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ust ala się w wysokości kwoty
  przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatk u dochodowego, w związku z ujemnymi


  9

  różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
  podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
  uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tw orzy się w wysokości kwoty
  podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapł aty, w związku z występowaniem
  dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, któ re spowodują zwiększenie podstawy
  obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczon a stanowi różnicę pomiędzy stanem
  rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na ko niec i początek okresu
  sprawozdawczego.
  Dodatnią różnicę netto wykazuje się w pasywach jako „Rezerwę z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego”. Ujemną różnicę ujmuje się w p ozycji „Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego. Do wyliczenia podatku odroczon ego stosuje się metodę bilansową.

  13) Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą zap łaty otrzymanej bądź należnej
  przychodów ze sprzedaży towarów i usług po pomniejs zeniu o rabaty i upusty.
  Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie którego dotyczą, wówczas, gdy jest
  prawdopodobne, iż w przyszłości Spółka uzyska korzy ści ekonomiczne, które można wycenić
  w wiarygodny sposób.
  Przychody z tytułu świadczonych usług ujmuje się za sadniczo według zasady memoriału, z
  chwilą wykonania usługi lub na podstawie odpowiedni ch umów o świadczenie usług,
  zazwyczaj proporcjonalnie do upływu czasu lub stopn ia zaawansowania usługi.

  4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepo wodzeń emitenta
  w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem na jważniejszych
  czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym c harakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki

  Assetian S.A. jest firmą inwestycyjną. Tworzy własn e przedsięwzięcia biznesowe oraz nabywa
  akcje
  i udziały spółek kapitałowych.
  Spółka posiada podmioty zależne: - Area Partners S.A. – spółkę inwestującą w branży ni eruchomości oraz
  - PCH Venture 1 S.A. – fundusz prowadzący inwestycje w projekty charakteryzujące się
  innowacyjnością.

  Area Partners S.A. prowadzi: - inwestycje bezpośrednie, nabywając po atrakcyjnych cenach nieruchomości
  przeznaczone na wynajem oraz do sprzedaży, w tym: g runty, lokale mieszkalne, lokale
  użytkowe oraz biurowe,
  - inwestycje we własne przedsięwzięcia biznesowe, two rząc firmy od podstaw, działające
  w branży nieruchomości, w których: pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i
  zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finans owych i branżowych należy do
  Area Partners S.A.,
  - strategiczne inwestycje długoterminowe, nabywając w iększościowe pakiety spółek
  działających w branży nieruchomości, w których fund usz buduje strategię rozwoju,
  dobiera do Zarządów i Rad Nadzorczych profesjonalis tów z branży oraz sprawuje aktywny
  nadzór właścicielski,


  10

  - uzupełniające inwestycje średnio- i krótkoterminowe , dokonując transakcji
  oportunistycznych w pakiety mniejszościowe firm stw arzających szanse
  ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

  PCH Venture 1 S.A. prowadzi inwestycje w przedsiębi orstwa, w których przewaga
  konkurencyjna budowana jest w oparciu o jedną z naj ważniejszych podstaw nowoczesnego
  biznesu – innowacyjność.
  Projekty inwestycyjne PCH Venture 1 S.A. charaktery zują się wdrażaniem
  najnowocześniejszych technologii, oferowaniem unika lnych produktów lub usług o bardzo
  wysokiej jakości i konkurencyjnością na rynkach eur opejskich.

  Spółki z portfela PCH Venture 1 S.A. aktywnie korzy stają ze wsparcia finansowego rynku
  kapitałowego, finansowania bankowego, dotacji ze śr odków Unii Europejskiej oraz funduszy
  Krajowego Funduszu Kapitałowego.
  Strategia inwestycyjna PCH Venture 1 S.A. zakłada a ngażowanie się kapitałowe w
  przedsięwzięcia venture poprzez fundusze lub bezpoś rednio w spółki.

  Wszystkie projekty inwestycyjne realizowane są w op arciu o analizę fundamentalną.

  Przy realizacji projektów inwestycyjnych Assetian S .A. wykorzystuje w pełni swoje atuty:
  - doświadczony zespół o wysokim poziomie kompetencji,
  - jasno określona strategia inwestycyjna,
  - aktywny nadzór nad posiadanymi nieruchomościami,
  - aktywny nadzór i współpraca ze spółkami portfelowym i, w tym udział w organach
  zarządzających i nadzorujących,
  - współpraca z dotychczasową kadrą menadżerską oraz w łaścicielami spółek
  portfelowych,
  - elastyczne i stosunkowo szybkie podejmowanie decyzj i inwestycyjnych,
  kreatywność i wykorzystanie różnorodnych instrument ów finansowych przy realizacji
  transakcji.
  Drugi kwartał zakończył się dla Spółki stratą w wys okości 24 153,70 zł, gdzie głównym
  czynnikiem kosztotwórczym była obsługa wyemitowanyc h dłużnych papierów finansowych.
  Ze względu na prowadzone projekty inwestycyjne i br ak dezinwestycji w omawianym okresie,
  Spółka przechodziła problemy natury płynnościowej i miała opóźnienia w realizacji
  świadczeń z obligacji korporacyjnych.
  W związku z powyższym w dniu 31 marca 2017 roku Zar ząd Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 329/2017, zgodnie z którą nałożył na PCH Venture S.A.
  obowiązek zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę au toryzowanych doradców dokonania
  analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalsz ego prowadzenia działalności, a także
  zawiesił obrót akcjami PCH Venture S.A. w alternaty wnym systemie obrotu do czasu
  sporządzenia i opublikowania opinii w tej sprawie w formie raportu bieżącego, nie później niż
  w ciągu 45 dni. Uchwała weszła w życie w dniu 3 kwi etnia 2017 roku.
  13 kwietnia 2017 sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian §1 i 2 Statutu Spółki, tj. zmiany nazwy
  PCH Venture S.A. na Assetian S.A.
  5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publik owanych prognoz
  wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowan ych w raporcie
  kwartalnym

  Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego n a rok 2017.  11

  6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie

  W swojej działalności inwestycyjnej, zgodnie ze str ategią, Emitent oprócz inwestycji
  bezpośrednich
  w nieruchomości, angażuje się między innymi w spółk i stosujące nowe technologie oraz
  innowacyjne rozwiązania.
  7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem j ednostek
  podlegających konsolidacji

  Assetian S.A. posiada: - 100% akcji spółki Area Partners S.A. z siedzibą w W arszawie,
  - 100% akcji w PCH Venture 1 S.A. z siedzibą w Warsza wie.

  8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem j ednostek
  podlegających konsolidacji

  Zarząd Spółki, zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejś cia od konsolidacji na podstawie art. 58
  ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 wrze śnia 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.
  1223 z późn. zm.).
  9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze w skazaniem
  akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania r aportu, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

  Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Assetia n S.A. na podstawie art. 69 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunk ach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005
  Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonaria tu na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  przedstawia się następująco:
  akcjonariusz liczba akcji udział w kapitale
  zakładowym liczba głosów
  udział w ogólnej
  liczbie głosów
  PCH Capital S.A.
  bezpośrednio 3 167 315
  69,03% 3 167 315 69,03%


  12

  PCH Capital S.A.
  pośrednio poprzez
  P.C.H. Capital
  (Cyprus) Ltd. 1 176 486
  25,64% 1 176 486 25,64%
  razem podmioty
  kontrolowane
  przez Pana Piotra
  Chmielewskiego*: 4 343 801
  94,67% 4 343 801 94,67%
  pozostali
  akcjonariusze
  244 405 5,33% 244 405 5,33%
  RAZEM: 4 588 206 100,00% 4 588 206 100,00%
  *Pan Piotr Chmielewski kontroluje spółkę Rowing Cap
  ital Ltd., która posiada 100% akcji PCH
  Capital S.A. Natomiast PCH Capital S.A. kontroluje P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.

  10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych prze z emitenta, w
  przeliczeniu na pełne etaty

  Na dzień zakończenia II kwartału 2017 roku Spółka n ie posiadała zatrudnienia z tytułu umów
  o pracę.
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka ni e posiadała zatrudnienia z tytułu umów o
  pracę.
  11. Oświadczenie Zarządu

  Zarząd Assetian S.A. oświadcza, że według jego najl epszej wiedzy, wybrane jednostkowe
  informacje finansowe oraz dane porównywalne sporząd zone zostały zgodnie z przepisami
  obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju, osiągnięć i sytuacji Spółki.
  Marcin Nastarowicz
  Warszawa, dnia 14 sierpnia 2017 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 05-07-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649