Raport.

AMBRA SA (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

Zarząd AMBRA S.A. informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018:
- Raport roczny za rok 2016/2017 - w dniu 13 września 2017 roku
- Raport roczny skonsolidowany za rok 2016/2017 - w dniu 13 września 2017 roku
- Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał roku 2017/2018 - w dniu 13 listopada 2017 roku
- Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze roku 2017/2018 - w dniu 20 lutego 2018 roku
- Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał roku 2017/2018 - w dniu 14 maja 2018 roku.
Zarząd AMBRA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") ma zamiar stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną jednostkową informację finansową dotyczącą jednostki dominującej, sporządzoną w zakresie określonym w Rozporządzeniu. W związku z tym AMBRA S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.
Jednocześnie Zarząd AMBRA S.A. informuje, że zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport półroczny za I półrocze roku 2017/2018.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.