Raport.

AKCEPT FINANCE SA (17/2017) Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku - AKCEPT Finance S.A.

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.
Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.
Podstawa prawna:
pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Raport miesięczny Czerwiec 2017 r. Mysłowice, dnia 14.07.2017 r.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W czerwcu 2017 roku Emitent realizował politykę sprzedaży świadczonych usług finansowych prowadząc działania mające na celu zwiększenie ilości klientów oraz zawierając aneksy, przedłużające na kolejne okresy, umowy już funkcjonujące. W stosunku do czerwca 2016 roku, w czerwcu 2017 roku, wartość nabytego portfela należności faktoringowych uzyskała dynamikę dodatnią, natomiast przychód uzyskał dynamikę ujemną. Poniżej porównanie przychodu Emitenta za czerwiec 2016 roku do czerwca 2017 roku: W/w wartość przychodu obejmuje przychód ze sprzedaży, przychód operacyjny oraz przychód finansowy Emitenta. Poniżej porównanie obrotu faktoringowego za czerwiec 2016 roku do czerwca 2017 roku: 0,00 zł 50 000,00 zł 100 000,00 zł 150 000,00 zł 200 000,00 zł 250 000,00 zł 300 000,00 zł 350 000,00 zł 400 000,00 zł 450 000,00 zł 500 000,00 zł Czerwiec 2016 rok
  Czerwiec 2017 rok
  Przychód
  0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 Czerwiec 2016 roku
  Czerwiec 2017 roku
  Obrót faktoringowy
  Faktoring pełny Faktoring niepełny


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Informacja o obrocie faktoringowym Czerwiec 2017 roku był miesiącem, w którym Emitent, uzyskał większą, niż w analogicznym okresie 2016 roku, dynamikę obrotu faktoringowego. Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że udział usługi faktoringu niepełnego w ogólnym obrocie faktoringowym za miesiąc czerwiec 2017 roku wyniósł ok. 47,88 %, a faktoringu pełnego wyniósł 52,12 %. Priorytetem Emitenta na kolejne miesiące jest zwiększenie obrotu faktoringowego, w tym z tytułu faktoringu niepełnego, oraz przychodu ze sprzedaży usług faktoringowych zachowując jednocześnie niską szkodowość nabytego portfela. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W czerwcu 2017 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu bieżącego: RB 15/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku – Raport miesięczny za maj 2017 roku – AKCEPT Finance S.A., RB 16/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku – Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 26.06.2017 roku. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. W celach emisji znajdujących się w Dokumencie informacyjnym Emitent wskazał, iż środki z emisji akcji serii C będą przeznaczone na rozwój usługi faktoringu należności oraz pożyczek krótkoterminowych. Emitent przeznaczył pozyskane środki na zwiększenie wartość finansowanego portfela. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Emitent informuje, iż na lipiec 2017 roku nie przewiduje wydarzeń dotyczących Emitenta i mogących być istotnymi z punktu widzenia interesów Inwestorów. Emitent informuje, że Raport miesięczny za lipiec 2017 roku będzie opublikowany w formie Raportu bieżącego w dniu 14.08.2017 roku. 5. Podstawa prawna. Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 6. Podpisy Paweł Barański - Prezes Zarządu - _____________________ Monika Tymińska - Członek Zarządu - _____________________


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Akcept Finance SA
ISIN:PLAKCFN00013
NIP:2220873211
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice
Telefon:+48 32 3171400
www:www.akceptfinance.pl
Komentarze o spółce AKCEPT FINANCE
2018-07-17 05-07-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649