Raport.

AFORTI HOLDING SA (54/2017) Przydział Obligacji serii N32 / N32 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N32 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N32 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N32, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 922 (dziewięćset dwadzieścia dwa) Obligacji serii N32, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 922.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych). Obligacje serii N32 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N32 przypada na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
N32 Series Bonds Allocation
The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw, hereby informs that on 11th August 2017 The Board passed a resolution of N32 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board of August 01st 2017 of N32 series bonds issue. In accordance to the resolution of N32 series bonds allocation, The Board allocated 922 (Nine hundred twenty two) N32 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 922.000,00 (Nine hundred twenty two thousand) PLN in total. N32 series bonds are two-years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon at a constant percentage amount of 7,50% per annum. The N32 series bonds purchase date is 12 August 2019. The issued bonds are denominated in Polish zloty and were offered in private issue mode, only on Polish territory.
Legal basis: Article 4, Paragraph 1 of the Exhibit 3 (“Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market”) to the Alternative Trading System Rules.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2018-03-23 02-03-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.