Raport.

AFORTI HOLDING SA (54/2017) Przydział Obligacji serii N32 / N32 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N32 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N32 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N32, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 922 (dziewięćset dwadzieścia dwa) Obligacji serii N32, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 922.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych). Obligacje serii N32 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N32 przypada na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
N32 Series Bonds Allocation
The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw, hereby informs that on 11th August 2017 The Board passed a resolution of N32 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board of August 01st 2017 of N32 series bonds issue. In accordance to the resolution of N32 series bonds allocation, The Board allocated 922 (Nine hundred twenty two) N32 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 922.000,00 (Nine hundred twenty two thousand) PLN in total. N32 series bonds are two-years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon at a constant percentage amount of 7,50% per annum. The N32 series bonds purchase date is 12 August 2019. The issued bonds are denominated in Polish zloty and were offered in private issue mode, only on Polish territory.
Legal basis: Article 4, Paragraph 1 of the Exhibit 3 (“Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market”) to the Alternative Trading System Rules.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Aforti Holding S.A.
  ul. Chałubińskiego 8, XX IV piętro,
  00 -613 W arszawa
  t. 22 647 50 00
  e. [email protected]

  www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
  Aforti Holding S.A z siedzib ą w Warszawie 00 -613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525 -245 -37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w
  całości opłaconego : 7 801 915 zł.
  RB 54 /201 7

  Przydział Obligacji serii N32
  Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 11 sierpnia
  201 7 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N32 (dalej: „Obligacje”), których
  subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 sierpnia 201 7
  roku w sprawie emisji obligacji serii N32 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji
  serii N32 , Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 922 (dziewięćset dwadzieścia dwa ) Obligacji serii
  N32 , o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości
  nominalnej 922 .000,00 zł ( dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych). Obligacje serii N32 są
  obligacjami dwuletnimi , niezabezpieczo nymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon
  w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N32 przypada na dzień
  12 sierpnia 20 19 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały
  zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
  NewConnect".
  ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  N32 Series Bonds Allocation

  The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw, hereby informs that on 11th August
  201 7 The Board passed a resolution of N32 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the
  Bonds was conducted in accordance to a reso lution of The Management Board of August 01st 201 7
  of N32 series bonds issue. In accordance to the resolution of N32 series bonds allocation, The Board
  allocated 922 (Nine hundred twenty two ) N32 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both
  nominal and emissional value each and 922 .000,00 ( Nine hundred twenty two thousand ) PLN in
  total. N32 series bonds are two -year s unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon
  at a constant percentage amount of 7,50 % per annum. The N32 series b onds purchase date is 12
  August 20 19 . The issued bonds are denominated in Polish zloty and were offered in private issue
  mode, only on Polish territory.
  Aforti Holding S.A.
  ul. Chałubińskiego 8, XX IV piętro,
  00 -613 W arszawa
  t. 22 647 50 00
  e. [email protected]

  www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
  Aforti Holding S.A z siedzib ą w Warszawie 00 -613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525 -245 -37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w
  całości opłaconego : 7 801 915 zł.
  Legal basis: Article 4, Paragraph 1 of the Exhibit 3 (“Current and Periodical Information in the
  Alter native Trading System on the NewConnect market”) to the Alternative Trading System Rules.

  Klaudiusz Sytek
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2018-07-22 10-07-51
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649