Raport.

AFORTI HOLDING SA (47/2017) Przydział Obligacji serii N28 / N28 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N28 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N28 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N28, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 935 (dziewięćset trzydzieści pięć) Obligacji serii N28, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 935.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Obligacje serii N28 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N28 przypada na dzień 01 lipca 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw, hereby informs that on 30 June 2017 The Board passed a resolution of N28 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board of June 26 2017 of N28 series bonds issue. In accordance to the resolution of N28 series bonds allocation, The Board allocated 935 (Nine hundred and thirty five) N28 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 935.000,00 (Nine hundred and thirty five thousand) PLN in total. N28 series bonds are two-years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon at a constant percentage amount of 7,50% per annum. The N28 series bonds purchase date is 01st July 2019. The issued bonds are denominated in Polish zloty and were offered in private issue mode, only on Polish territory.
Legal basis: Article 4, Paragraph 1 of the Exhibit 3 (“Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market”) to the Alternative Trading System Rules.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-03-19 13-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.