Raport.

ABADON REAL ESTATE SA (34/2017) Zawarcie przez Emitenta umów sprzedaży wierzytelności dot. przejęcia ryzyk realizacji przedsięwzięć deweloperskich

Zarząd spółki pod firmą: ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. (jako Sprzedający) zawarł z:
1. Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Warszawie, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod pozycją RFI 1500, reprezentowanym przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000290974) (jako Kupującym), przy współudziale (jako Dłużników):
a) Murapol Jaśkowa Dolina spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000630678),
b) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & s-ka - Nowe Czyżyny" spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie (KRS 0000394347),
c) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12" spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000611859),
d) Murapol Projekt 27 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000662682),
a także z:
2. Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą w Warszawie, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod pozycją RFI 1507, reprezentowanym przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000290974) (jako Kupującym), przy współudziale (jako Dłużników):
a) Murapol Radockiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000626264),
b)"Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11" spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000611548),
c) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3" spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000572490),
d) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Deweloper" spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000567760),
dziesięć (10) umów sprzedaży (cesji) wierzytelności, których przedmiotem jest sprzedaż przez Emitenta na rzecz Kupujących wierzytelności z tytułu przejęcia od Dłużników ryzyka realizacji przedsięwzięć deweloperskich (ich poszczególnych etapów, jak również przedsięwzięć deweloperskich rozumianych, jako całość). Sprzedający dokonał cesji przysługujących mu względem Dłużników wierzytelności wynikających z wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zastępstwa inwestycyjnego na podstawie Umów o Zastępstwo Inwestycyjne w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich określonych poniżej.
W wyniku powyższych czynności prawnych Emitent zbył wierzytelności dot. przejęcia ryzyka realizacji następujących przedsięwzięć deweloperskich od Dłużników:
1) Murapol Jaśkowa Dolina sp. z o.o. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Gdańsku o łącznej powierzchni 0,8074 ha oznaczony roboczo literą A wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 8.977.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
2) Murapol Radockiego sp. z o.o. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Katowicach o łącznej powierzchni 1,9971 ha, oznaczony roboczo literą A, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 2.300.000,00 zł brutto;
3) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & s-ka Nowe Czyżyny" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Krakowie oznaczony roboczo literą A wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 6.221.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
4) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & s-ka - Nowe Czyżyny" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Krakowie oznaczony roboczo literą B wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 8.758.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
5) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: 2 (dwa) budynki mieszkalne wielorodzinne na nieruchomości położonej w Łodzi o łącznej powierzchni 2,2015 ha wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 8.867.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 1 z 3),
6) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: 3 (trzy) budynki mieszkalne wielorodzinne nieruchomości położonych w Poznaniu o łącznej powierzchni 0,9293 ha, oznaczone roboczo literami A, B i C, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 7.632.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 1 z 3);
7) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny nieruchomości położonej w Tychach o łącznej powierzchni 4,1615 ha wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 2.561.000,00 zł brutto;
8) Murapol Projekt 27 sp. z o.o. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Warszawie o łącznej powierzchni 0,1452 ha, oznaczony roboczo literą A, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 12.042.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 1 z 3);
9) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Deweloper" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 0,2710 ha wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 7.946.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
10) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3" sp.k. - przy czym cena sprzedaży została ustalona z tytułu zbycia wierzytelności pieniężnej dotyczącej przejęcia ryzyka realizacji inwestycji: 3 (trzy) budynki mieszkalne wielorodzinne na nieruchomości położonej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 1,0963 ha, oznaczone roboczymi numerami F, G i H, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - na kwotę 7.841.000,00 zł brutto (wynagrodzenie za Etap 1 z 3).
Przejście wierzytelności na Kupujących nastąpi niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Emitenta cenami sprzedaży za poszczególne wierzytelności, ale nie później niż następnego dnia roboczego. Emitent zobowiązał się przenieść na Kupujących wierzytelności w całości wraz z wszelkimi ewentualnymi związanymi z nią prawami i roszczeniami ubocznymi (za wyjątkiem roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych). Kupujący zobowiązali się zapłacić Emitentowi ceny sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia Umów sprzedaży wierzytelności.
Umowy sprzedaży wierzytelności dotyczą wierzytelności Emitenta wobec Dłużników, które powstały w związku z ważnym i skutecznym zawarciem w dniu 24.08.2017 r. Umów o Zastępstwo Inwestycyjne, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Abadon Real Estate SA
ISIN:PLVARNT00019
NIP:6771007078
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Partyzantów 49 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8193333
www:www.abadonre.pl
gpwlink:abadon.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ABADON REAL ESTATE
2018-07-22 11-07-11
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649