Raport.

ABADON REAL ESTATE SA (32/2017) Zawarcie przez Emitenta umów w przedmiocie przejęcia ryzyka realizacji przedsięwzięć deweloperskich

Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku doszło do skutecznego zawarcia przez Emitenta z niżej wymienionymi podmiotami:
• Murapol Jaśkowa Dolina spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000630678);
• Murapol Radockiego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000626264);
• Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółką komandytową z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000611859);
• Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółką komandytową z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000611548);
• Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółką komandytową z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000572490);
• Murapol Projekt 27 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000662682);
• Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Deweloper spółką komandytową z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000567760);
• "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & s-ka - Nowe Czyżyny" spółką komandytową z siedzibą w Krakowie (KRS 0000394347),
(dalej łącznie zwane "Spółkami Celowymi") dziesięciu (10) umów, których przedmiotem jest przejęcie przez Emitenta ryzyka realizacji przedsięwzięć deweloperskich (ich poszczególnych etapów jak również przedsięwzięcia deweloperskiego rozumianego, jako całość) przez Spółki Celowe, co było efektem złożenia przez Emitenta każdej ze Spółek Celowych z osobna oświadczeń o przejęciu ryzyka datowanego na 24 sierpień 2017 roku (dalej: "Oświadczenie o Przejęciu Ryzyka").
W wyniku otrzymania przez Spółki Celowe Oświadczeń o Przejęciu Ryzyka, które poprzedzone były przeprowadzeniem przez Emitenta gruntownej weryfikacji każdego z przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez Spółki Celowe, Emitent zobowiązał się za wynagrodzeniem zapewnić prawidłową i kompleksową realizację przedsięwzięć deweloperskich w określonym przez strony umów harmonogramie podlegającym etapowaniu.
W wyniku powyższego Emitent przyjął ryzyko realizacji następujących przedsięwzięć deweloperskich od Spółek Celowych:
1) Murapol Jaśkowa Dolina sp. z o.o. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Gdańsku o łącznej powierzchni 0,8074 ha oznaczony roboczo literą A wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem kwocie 8.200.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
2) Murapol Radockiego sp. z o.o. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Katowicach o łącznej powierzchni 1,9971 ha, oznaczony roboczo literą A, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem kwocie 2.200.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT ;
3) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & s-ka - Nowe Czyżyny" sp.k. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Krakowie oznaczony roboczo literą A wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem kwocie 5.950.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
4) "Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & s-ka - Nowe Czyżyny" sp.k. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Krakowie oznaczony roboczo literą B wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem kwocie 8.000.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
5) Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 sp.k. - 2 (dwa) budynki mieszkalne wielorodzinne na nieruchomości położonej w Łodzi o łącznej powierzchni 2,2015 ha wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem w kwocie 8.100.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT(wynagrodzenie za Etap 1 z 3),
6) Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 sp.k. - 3 (trzy) budynki mieszkalne wielorodzinne na nieruchomości położonych w Poznaniu o łącznej powierzchni 0,9293 ha, oznaczone roboczo literami A, B i C, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem w kwocie 7.300.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 1 z 3);
7) Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 sp.k. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Tychach o łącznej powierzchni 4,1615 ha wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem w kwocie 2.450.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT;
8) Murapol Projekt 27 sp. z o.o. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej w Warszawie o łącznej powierzchni 0,1452 ha, oznaczony roboczo literą A, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem w kwocie 11.000.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 1 z 3);
9) Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Deweloper sp.k. - budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości położonej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 0,2710 ha wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem w kwocie 7.600.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 2 z 3);
10) Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 sp.k. - 3 (trzy) budynki mieszkalne wielorodzinne na nieruchomości położonej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 1,0963 ha, oznaczone roboczymi numerami F, G i H, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, według koncepcji opracowanej przez Spółkę Celową za wynagrodzeniem w kwocie 7.500.000,00 zł netto powiększonej o podatek VAT (wynagrodzenie za Etap 1 z 3).
W skutek wejścia w życie wszystkich ww. umów Emitent nie stanie się inwestorem przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez Spółki Celowe na poszczególnych nieruchomościach, które to procesy nadal będą realizowane przez Spółki Celowe. Emitent w wyniku zawarcia ww. umów nie jest również uprawniony do żądania od Spółek Celowych do przeniesienia na niego jakichkolwiek praw odnoszących się do nieruchomości, pozwalających na korzystanie z nieruchomości lub pobieranie z nich pożytków.
W przypadku braku realizacji przez Emitenta wobec Spółek Celowych obowiązków wynikających z ww. umów, każdej Spółce Celowej z osobna przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty kary umownej, których zapłatę Emitent zabezpieczył poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Abadon Real Estate SA
ISIN:PLVARNT00019
NIP:6771007078
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Partyzantów 49 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8193333
www:www.abadonre.pl
gpwlink:abadon.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ABADON REAL ESTATE
2018-07-17 21-07-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649