Raport.

ATC-CARGO SA (13/2017) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje, w załączonym pliku, jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1 | S t r o n a  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ATC CARGO S.A.
  ZA II KWARTAŁ 201 7 ROKU  2 | S t r o n a

  Spis treści
  1. Jednostkowy raport kwart alny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 201 7 roku – wprowadzenie ......... 3
  2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. ................................ ................................ ...................... 6
  3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ..................... 9
  4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w I I kwartale 201 7 roku wraz
  z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. .................... 14
  5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadom ości prognoz
  wyników na rok 201 7 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za
  II kwartał 201 7 roku ................................ ................................ ................................ ............................ 14
  6. Opis stanu r ealizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przyp adku gdy
  dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1
  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ................................ ................................ .............. 14
  7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiąz ań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju
  prowadzonej działalności taką aktywność. ................................ ................................ ......................... 15
  8. Najważniejsze cele Spółki na rok 201 7 ................................ ................................ .............................. 15
  3 | S t r o n a

  1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2017 roku – wprowadzenie
  Firma: ATC Cargo S.A.
  Siedziba: Gdynia
  Adres: ul. Polska 13A, 81 -339 Gdynia
  Telefon: +48 58 621 39 41
  Faks: +48 58 621 39 69
  Adres poczty elektronicznej: [email protected] -cargo.pl
  Strona internetowa: www.atc -cargo.pl
  NIP: 958 -153 -10 -10
  Regon: 220262540
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku ,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Data rejestracji: 14 kwietnia 2008 roku
  Numer KRS: 0000303741

  Spółka ATC Cargo S.A. jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania z zakresu
  zarządza nia łańcuchem dostaw dostosowan e do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Spółka oferuje
  usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, odpraw celnych, wykonywania wymaganych badań,
  uzyskiwania stosownych certyfikatów, magazynowania, obsługi portowej. Główną specjalizacją ATC
  Carg o S.A. jest spedycja w zakresie „door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego i usług
  pochodnych. Spółka oferuje również usługi transportu lotniczego, drogowego oraz z zastosowaniem
  rozwiązań intermodalnych.
  Istota usługi spedycyjnej oferowanej prze z ATC Cargo S.A. polega na organizacji załadunku/rozładunku,
  negocjowaniu stawek w imieniu klienta, zapewnieniu transportu oraz pełnej obsłudze formalnej (celna,
  ubezpieczeniowa) związanej z przewozem ładunku. Spedytor nadzoruje transport ładunku oraz wsze lkie
  czynności z nim związane bądź zlecone dodatkowo przez klienta podczas całego procesu realizacji usługi
  oraz rozwiązuje ewentualne problemy, mogące pojawić się w trakcie jego przebiegu. Podmioty świadczące
  usługi spedycyjne nie ponoszą, w przeciwieństw ie do podmiotów świadczących usługi przewozowe, wysokich
  kosztów związanych z wykonywaniem usługi. Faktycznie wykonywany transport jest jedynie wycinkiem usługi
  logistycznej. Ponadto, model biznesowy operatora logistycznego nie wiąże się z ponoszeniem prze z
  spedytora kosztów korzystania z infrastruktury transportu.
  Zakres działalności ATC Cargo S.A. i wolumen obsługiwanych ładunków czynią zeń jednego z największych
  op eratorów kontenerowych w Polsce. Jedną z silnych stron ATC Cargo S.A. jest szerokie doświa dczenie
  w obsłudze i współpracy z dużymi organizacjami międzynarodowymi, co znajduje również odzwierciedlenie
  w strukturze klientów Spółki. ATC Cargo S.A. specjalizuje się w wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań
  i środków transportu dostosowanych do pot rzeb klienta . W efekcie pozwala to oferować klientom sprawdzone
  i kompleksowe usług i, jak również projektować i stosować nowe rozwiązania dopasowane do wymagań
  i profilu działalności klienta.
  ATC Cargo S.A. posiada biu ra w Łodzi, Zielonej Górze, Radomsku oraz Wrocławiu , a także rozbudowaną
  sieć agentów w Azji.
  Spółka ATC Cargo S.A. została założona w 2006 roku, a od 2010 roku jej akcje są notowane
  w alternatywnym systemie obrotu New Connect.


  4 | S t r o n a

  ATC Cargo S.A. realizuje ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie uwzględniając przepisy prawa, normy
  etyczne, a także interes społeczny. W swej codziennej działalności biznesowej Emitent dba o wysokie
  standardy i harmo nię funkcjonowania w otoczeniu.
  Emitenta cechu je dbałość o relacje z pracownikami oraz budowanie i tworzenie przyjaznego środowiska pracy
  poprzez oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów i udogodnień. W 2011 roku ATC Cargo S.A.
  wprowadziło program „Mama i Tata w pracy”, który ułatwia młodym rodzic om odnalezienie się
  w nowej dla nich sytuacji życiowej oraz połączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, między innymi
  poprzez elastyczny czas pracy, karty podarunkowe, dodatkowe dni urlopu czy rozbudowane ubezpieczenie
  medyczne . W ramach bogatego pakie tu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracow nikom
  możliwość skorzystania z dofinansowania opieki nad dziećmi, objęcie ubezpieczeniem grupowym oraz
  prywatną opieką medyczną.

  1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza
  Organem zarządza jącym Spółki ATC Cargo S.A. jest Zarząd. Aktualny Zarząd Spółki ATC
  Cargo S.A. jest trzyosobowy , a w jego skład wchodzi:
   Pan Artur Jan Jadeszko – Prezes Zarządu,
   Pan Wiktor Radosław Bąk – Wiceprezes Zarządu,
   Pan Marcin Norbert Karczewski – Wiceprezes Zarządu.
  Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzą :
   Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
   Pani Marta Kam ińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ,
   Pani Wiktoria Bąk – członek Rady Nadzorczej ,
   Pan Ma rcin Szymański – członek Rady Nadzorczej,
   Pani Wanda Laskowska – członek Rady Nadzorczej ,
   Pan Piotr Sz effer – członek Rady Nadzorczej,
   Pani Malwina Wiącek – członek Rady Nadzorczej.

  1.2. Struktura Akcjonariatu
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. dzień 11 sierpnia 201 7 roku, struktura akcjonariatu,
  ze wskazaniem akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głos ów na walnym zgromadzeniu
  Spółki ATC Cargo S.A. , przedstawia się następjąco:
  Akcjonariusz Seria Liczba
  akcji
  Procent
  akcji
  Liczba
  głosów na
  WZ
  Procent
  głosów na
  WZ
  Artur Jadeszko A - akcje imienne 1 250 000 18,85 % 2 500 000 25,96 %
  akcje na okaziciela 188 973 2,85 % 188 973 1,96 %
  Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85 % 2 500 000 25,96 %
  Marcin Karczewski A - akcje imienne
  akcje na okaziciela
  500 000
  243 902
  7,54 %
  3,68 %
  1 000 000
  243 902
  10,38 %
  2,53 %
  Fundusze Inwestycyjne
  zarządzane przez
  Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych PZU
  S.A.
  akcje na okaziciela 1 360 590 20,52 % 1 360 590 14,13%


  5 | S t r o n a

  Pozostali akcje serii B, C, D,
  E,F - na okaziciela 1 837 471 27,71 % 1 837 471 19,08 %
  Razem A B C D E F 6 630 936 100 % 9 630 936 100 %

  1.3. Grupa Kapitałowa
  ATC Cargo S.A. jest spółką dominującą w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozumieniu art. 3 pkt 16 u stawy o obrocie
  instrumentami finansowymi w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.
  Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 czerwca 2017 roku , Grupę
  Kapitałową ATC Cargo S.A. tworzyły jednostka dominująca ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni oraz
  następujące podmioty zależne:
  Podmioty zależne ATC Cargo S.A. Siedziba/K raj
  Baltic Finance Consulting Sp. z o.o. Gdynia, Polska
  ATC Cargo Limited Hongkong, Chiny
  Baltic Customs Agency Sp. z o.o. Gdynia, Polska
  ATC Worldwide Limited Hongkong, Chiny
  ATC Worldwide China Limited Szanghaj, Chiny


  ATC Cargo S.A.
  Baltic Finance
  Consulting Sp. z o.o.
  80%
  ATC Cargo Limited
  100%
  ATC Worldwide Limited
  60%
  ATC Worldwide China
  Limited
  100%
  Baltic Customs Agency
  Sp. z o.o.
  100%


  6 | S t r o n a

  1.4. Jednostka stowarzyszona
  ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 czerwca 2017 roku
  posiada ła jednostkę stowarzyszoną Loconi Intermodal S.A. ATC Cargo S.A. d ysponuje 39,73 %
  udziałem w głosach na Wal nym Zgromadzeniu oraz posiada 3.500. 000 akc ji imiennych serii A, a także
  3.312. 120 akcji imiennych serii B tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 681. 212,00 złotych,
  co oznacza , że ATC Cargo S. A. posiada 39,73 % udział w kapitale zakładowym tej spółki .

  1.5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
  Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień
  30 czerwca 2017 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi ła 114 osób.

  2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która określa między innymi zasady rachunkowości dla
  jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie j.
  Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat jest
  sporządzony w wariancie kalkulacyjnym. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując
  rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
  a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
  Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen
  nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy
  zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosuje stawki odpowiadające postępowi techniczno
  -ekonomicznemu. Dla samochodów osobowych, będących przedmiotem leasingu operacyjnego
  i finansowego , stosowana jest stawka w wysokości 20% i 30%.
  Wartośc i niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 1 500 zł
  obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
  Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyza cyjne:
  1) Dla wartości niematerialnych i prawnych:
   inne wartości niematerialne i prawne – 20%, 50%, 100%,
   wartość firmy – 10%.
  2) Dla środków trwałych:
   grunty – nie podlegają amortyzacji,
   urządzenia techniczne i maszyny – 10%, 14%, 30%, 100%,
   środki transportu – 14%, 20%, 30%.
   pozostałe środki trwałe – 20%, 100%.
  Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlega aktualizacji wyceny.
  b) Inwestycje krótkoterminowe , w tym :
   Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP


  7 | S t r o n a

  z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków, zaś rozchód walut wycenia się wg me tody FIFO
  (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według
  średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (tabela kursów średnich NBP 125 /A/NBP/201 7
  z 30.06.201 7 r.). Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy,
  a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji
  finansowych.
  c) Zapasy
  Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składn iki zapasów obejmują usługi spedycyjne
  będące w toku, które zostały wycenione według ceny zakupu. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są
  w cenie zakupu nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika. Nie zaszły przesłanki
  dokonywania odpisów aktualiz ujących na usługi w toku.
  d) Należności i zobowiązania
  Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane
  są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie
  powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.
  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatno ści wynikające z różnicy pomiędzy
  średnim kursem NBP na ten dzień, a średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania
  należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
  Nie rozliczone na dzień 30 cz erwca 201 7 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wyc enia się
  według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące
  są two rzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty
  przez kontrahenta.
  e) Kapitały
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  f) Rezerwy na zobowiązania
  Utworzone zostały rezerwy na różnice pomiędzy kosztem planowanym, a rzeczywistym dotyczącym
  niezakończonych zleceń spedycyjnych oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy.
  g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka dokonuje
  czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:
  opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, gwarancje, ubezpieczenia
  związ ane z prowadzoną przez Emitenta działalnością gospodarczą.
  h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.
  i) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
  w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego p odatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,


  8 | S t r o n a

  które spowodują w przyszłości zmniejszenie pod stawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich róż nic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego
  w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
  stawek podatku dochodowego obowiązujący ch w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie
  z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie następująca
  stawka opodatkowania: 19%.
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bila nsie oddzielnie.
  j) Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik
  na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych.
  Spółka stosuje kalkul acyjny wariant rachunku zysków i strat.
  k) Przychodem ze sprzedaży produktów , tj. usług, jest kwota należna z tego tytułu od zleceniodawcy,
  pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. W przypadku Spółki do najistotniejszych przychodów
  ze sprzedaży prod uktów zalicza się przychody ze spedycji kontenerowej.
  l) Koszty sprzedanych usług są to koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów
  ze sprzedaży.
  m) Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio
  z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.
  n) Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są
  to poniesione koszty operacji finansowych.
  o) Leasing
  ATC Cargo S.A. posiada czynne umowy leasingowe (jest to leasing operacyjny i finansowy ). Wszystkie
  umowy leasingu operacyjnego spełniają warunki wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września
  2009 roku o rachunkowości. Stąd dokonano ich przekształcenia na warunki leasingu kapitałowego.
  2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.
  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki)
  rachunkowości w ATC Cargo S.A.  9 | S t r o n a

  3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

  BILANS – AKTYWA 30 czerwca 201 7 r. 31 grudnia 201 6 r.
  zł zł
  A. Aktywa trwałe 13 730 010,19 13 366 562 ,32
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 441 067,79 1 233 438,03
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 110 241,83 3 124 683,72
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 8 864 306,57 8 864 306,57
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314 394,00 144 134,00
  B. Aktywa obrotowe 37 965 358,47 29 638 282,62
  I. Zapasy 1 594 593,05 682 073,61
  II. Należności krótkoterminowe 28 647 347,00 25 022 352,29
  III. Inwestycje krótkoterminowe 7 321 271,27 3 696 948,27
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 402 147,15 236 908,45
  Aktywa razem 51 695 368,66 43 004 844,94

  BILANS – PASYWA 30 czerwca 201 7 r. 31 grudnia 201 6 r.
  zł zł
  A. Kapitał (fundusz) własny 18 963 269,41 18 670 797,51
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 663 093,60 663 093,60
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18 007 703,91 17 672 749,16
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości
  emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
  (akcji)
  8 594 000,00 8 594 000,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
  – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI. Zysk (strata) netto 292 471,90 334 954,75
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 732 099,25 24 334 047,43
  I. Rezerwy na zobowiązania 1 793 383,09 1 004 396,65
  II. Zobowiązania długoterminowe 1 440 558,36 1 114 114,82
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 29 498 157,80 22 215 535,96
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Pasywa razem 51 695 368,66 43 004 844,94  10 | S t r o n a


  LP. Wyszczególnienie II kwartał 2017 II kwartał 2016 okres 01.01 -30.06 .2017 okres 01.01 -30.06.2016
  w złotych w złotych w złotych w złotych
  A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 152 581,92 33 423 869,07 92 080 699,27 65 330 307,09
  – od jednostek powiązanych 60 887,64 115 399,52 166 535,57 185 233,10
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 152 581,91 33 423 869,07 92 080 699,27 65 330 307,09
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 992 017,34 29 598 716,11 81 777 001,85 57 597 376,65
  – jednostkom powiązanym 10 678 553,94 7 496 431,24 21 875 279,52 14 703 625,24
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 992 017,34 29 598 716,11 81 777 001,85 57 597 376,65
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A –B) 5 160 564,58 3 825 152,96 10 303 697,42 7 732 930,44
  D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Koszty ogólnego zarządu 4 823 492,09 3 966 775,11 9 143 912,74 7 643 234,96
  F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C –D–E) 337 072,49 -141 622,15 1 159 784,68 89 695,48
  G. Pozostałe przychody operacyjne 50 177,59 95 614,92 54 397,27 138 117,53
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10 915,32 6 990,38 10 915,32 19 632,37
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 5 839,87
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  11 | S t r o n a

  IV. Inne przychody operacyjne 39 262,27 88 624,54 43 481,95 112 645,29
  H. Pozostałe koszty operacyjne 8 306,79 56 551,26 138 806,82 100 379,31
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 30 200,22 91 845,81 30 200,22
  III. Inne koszty operacyjne 8 306,79 26 351,04 46 961,01 70 179,09
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G –H) 378 943,29 -102 558,49 1 075 375,13 127 433,70
  J. Przychody finansowe 30 100,48 232 885,99 46 194,20 153 714,55
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 10 618,10 12 404,61 17 803,68 33 313,94
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 19 482,38 220 481,38 28 390,52 120 400,61
  K. Koszty finansowe 273 358,86 44 556,13 615 580,99 88 455,30
  I. Odsetki, w tym: 70 353,63 44 556,13 133 595,44 88 455,30
  – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00


  12 | S t r o n a

  – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 203 005,23 0,00 481 985,55 0,00
  L. Zysk (strata) brutto (I+J -K) 135 684,91 85 771,37 505 988,34 192 692,95
  M. Podatek dochodowy 50 833,16 15 867,54 213 516,44 14 707,94
  N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  O. Zysk (strata) netto (l -M-N) 84 851,75 69 903,83 292 471,90 177 985,01


  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym II kwartał 2017 II kwartał 2016 okres 01.01 -30.06 .2017 okres 01.01 -30.06.2016
  zł zł Zł zł
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18 670 797,51 18 335 842,76 18 670 797,51 18 335 842,76
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18 670 797,51 18 335 842,76 18 670 797,51 18 335 842,76
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 18 755 649,26 18 405 746,59 18 963 269,41 18 513 827,77
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 18 755 649,26 18 405 746,59 18 963 269,41 18 513 827,77

  Rachunek przepływów pieniężnych II kwartał 2017 II kwartał 2016 okres 01.01 -30.06 .2017 okres 01.01 -30.06.2016
  zł zł Zł zł
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 84 851,75 69 903,83 292 471,90 177 985,01
  II. Korekty razem 140 792,94 - 2 142 462,75 2 493 087,73 - 3 191 752,57
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 225 644,69 - 2 072 558,92 2 785 559,63 - 3 013 767,56
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 19 756,10 89 894,31 19 756,10 123 894,31


  13 | S t r o n a

  II. Wydatki 123 088,25 406 622,91 421 683,79 428 579,85
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) - 103 332,15 - 316 728,60 - 401 927,69 - 304 685,54
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 1 047 172,12 420 042,10 1 786 289,56 420 042,10
  II. Wydatki 271 079,10 33 606,62 545 598,60 471 652,30
  III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 776 093,02 386 435,48 1 240 691,06 - 51 610,20
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 898 405,56 - 2 002 852,04 3 624 323,00 - 3 370 063,30
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 898 405,56 - 2 002 852,04 3 624 323,00 - 3 370 063,30
  F. Środki pieniężne na początek okresu 5 779 676,78 10 067 701,87 3 053 759,34 11 434 913,13
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 6 678 082,34 8 064 849,83 6 678 082,34 8 064 849,83


  14 | S t r o n a


  4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w II kwartale 2017 roku
  wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki
  Wzrost ilości obsłużonych kontenerów
  ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą
  morską i lądową. W II kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsłużyło 23 346 TEU, natomiast w II kwartale
  2016 roku 17 576 TEU. Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 32,8 3 % wzrost
  ilości obsłużonych kontenerów.

  TEU II kwartał 2017 II kwartał 2016 Dynamika wzrostu
  Ogółem 23 346 17 576 32,83 %
  * TEU – (twenty -feet equivalent unit ) - jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp

  Wynik ilości obsłużonych kontenerów w TEU w II kwartale 2017 roku stanowi rekordowy wynik
  kwartalny w historii Spółki . Opisana powyżej tendencja wzrostu ilości obsłużonych kontenerów w I I kwartale
  2017 rok u, w stosunku do analogicznego kwartału z 201 6 roku, ma miejsce w większości głównych produktów
  oferowanych przez ATC Cargo S.A., zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej.
  W ocenie Spółki odnotowana tendencja wzrostowa powinna utrzymywać się w kole jnych okresa ch.

  Wzrost poziomu przychodów
  W II kwartale 201 7 rok u ATC Cargo S.A. wypracowała 46 152 581,92 złotych przychodów , zaś w I I kwart ale
  201 6 roku przychody Spółki wyniosły 33 423 869,07 złotych.
  Czynniki, które miały główny wpływ na poziom wypracowanych przez Spółkę przychodów , to znaczący wzrost
  liczby obsługiwanych wolumenów, wzrost opłat za fracht morski, jak i rozwój nowych produktów oferowanych
  przez Spółkę, w szcze gólności usługi magazynowania.
  Struktura przychodów z podziałem na usługi II Q 201 7 II Q 201 6
  Spedycja kontenerowa 41 048 853,81 29 924 309,76
  Spedycja lądowa pozostała 2 306 261,47 2 209 355,36
  Pozostałe usługi spedycyjne 2 797 466,64 1 290 203,95
  RAZEM 46 152 581,92 33 423 869,07

  Zysk netto
  W II kwartale 201 7 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 84 851,75 złotych, natomiast w II kwartale
  201 6 roku zysk netto wyniósł 69 903,83 złotych.
  II kwartał 2017 roku charakteryzował się dla Spółki rekordowym wzrostem sprzedaży jak i wolumenu
  obsłużonych kontenerów, przy większości usług oferowanych przez Spółkę, jednak niefortunnie na p oziom
  osiągniętego zysku netto wpłynęła w dużej mierze tendencj a do spektakularnego wzrostu wartości polskiego
  złotego (PLN) . Na przełomie pierwszego półrocza bieżącego roku, średni kurs USD Narodowego Banku


  15 | S t r o n a

  Polskiego spadł o 50 groszy (dla przykładu średni kurs USD NBP w dniu 2.01.2017 r. wynosił 4,2106 zł,
  a średni kurs USD NBP w ostatnim dniu objętym raportem, tj. 30.06.2017 r. wynosił 3,7062 zł). Opisana
  tendencja wzrostu wartości waluty PLN cały czas się utrzymuje , co obrazuje średni kurs USD NBP w dniu
  sporządzenia niniejszego raportu, tj. 11 sierpnia 20 17 roku , który wynosi 3,6449 zł. W II kwartale 2017 roku
  Spółka realizowała bardzo dużo kontraktów walutowych wyrażonych w dolarach amerykańskich (USD) , przez
  co spadek wartości dolara w stosunku do polskiej złotówki wpłynął bardzo niekorzystnie na wypraco wany
  zysk netto.
  Wynik netto kształtuje również wzrost kosztów ogólnego zarządu, związany głównie z niemal 30 % wzrost em
  zatrudnienia w stosunku do II kwartału 2016 roku, który wynika z rozwoju nowych projekt ów, m.in. projektu
  magazynowego, jak i rozszer zenia działalności Spółki o nowe biura agencji celne j w Łodzi i we Wrocławiu.
  Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w II kwartale
  2017 roku
  11 kwietnia 2017 roku, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 5/2016, 8/2016, 9/2016 i 13/2016, Emitent
  poinformował, iż dnia 11 kwietnia 2017 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Krajowy w Hamburgu
  zarządzenia potwierdzającego zawarcie ugody i określającego jej warunki, w sprawie o odszkodowanie
  z tytułu szkody transportowej, z powództwa AXA Corporate Solutions Oddział w Niemczech przeciwko
  Emitentowi. W związku z zawarciem przedmiotowej ugody sądowej, ATC Cargo S.A. zawarła porozumienie
  ze swoim ubezpieczycielem Towarz ystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą
  w Warszawie. W rezultacie powyższych czynności roszczenie odszkodowawcze zostało ograniczone do
  kwoty 500.000,00 GBP i zost ało w całości zapłacone przez TUiR Allianz Polska S.A. na rzecz AXA C.S.
  Wydane przez sąd zarządzenie jest prawomocne i jednoznaczne z zakończeniem przedmiotowego
  postepowania sądowego, a także wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec Emitenta dotyczące przedmiotowej
  szkody. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem ESPI nr 3/2017 .

  Emitent, w I I kwartale 2017 roku, poinformował również, iż dnia 12 kwietnia 2017 roku powziął informację
  o podpisaniu przez JYSK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku umowy ramowej przewozu, w konsekwencji
  wygranego przez Emitenta przetargu. Przedmiotem umowy ramowej przewozu jest stała i kompleksowa
  organizacja przez ATC Cargo S.A. transportu kontenerów z portu d o magazynów Zleceniodawcy,
  a w szczególności obsługa spedycyjna wszelkich operacji/manipulacji portowych, inne czynności spedycyjne
  związane z odbiorem, nadaniem oraz organizacją transportu, dokonywanie koniecznych uzgodnień
  z organami administracji mors kiej, organami celnymi oraz wszelkimi służbami i inspekcjami, a także przewóz
  towarów transportem kolejowo – drogowym i drogowym. Umowa została zawarta na czas określony jednego
  roku, przy czym ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli n ie zostanie wypowiedziana
  na dwa miesiące przed jej wygaśnięciem. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem ESPI nr 4/2017 .

  5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości
  prognoz wyników na rok 201 7 w świetle dany ch finansowych zaprezentowanych w raporcie
  kwartalnym za II kwartał 2017 roku
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.
  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku
  gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje , o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika
  Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego zawierającego informacje, o których mowa
  w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  16 | S t r o n a

  7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju
  prowadzonej działalności taką aktywn ość.
  Opisane wyżej inicjatywy nie wystąpiły w okresie objętym raportem.
  8. Najważniejsze cele Spółki na 2017 rok
  Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 201 7 roku jest dalsze wzmacnianie pozycji na rynku usług
  spedycyjnych poprzez:
   dalszy rozwój głównego obszaru działania – spedycji kontenerowej poprzez optymalizację kosztów oraz
  ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów,
   intensywny rozwój pozycji Emitenta na zagranicznych rynkach logistycznych, szczególnie na rynku
  azjatyckim,
   rozwój usług magazynowych na bazie własnego magazynu w Gdańsku,
   kontynuację działań mających na celu zwiększenie skali działalności spółki ATC Cargo S.A., dalsze
  umacnianie jej pozycji rynkowej oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności poprzez
  reorganizację struktur wewnętrznych oraz procesów zachodzących w spółce.  Gdynia, dnia 11 sierpnia 2017 roku

  Artur Jadeszko
  Prezes Zarządu
  Wiktor Bąk
  Wiceprezes Zarządu
  Marcin Karczewski
  Wiceprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATC-Cargo SA
ISIN:PLATCRG00013
NIP:958-153-10-10
EKD: 52.29 działalność śródlądowych agencji transportowych
Adres: ul. Polska 13A 81-339 Gdynia
Telefon:+48 58 6999920
www:www.atc-cargo.pl
Komentarze o spółce ATC-Cargo
2018-12-11 10-12-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649