Raport.

AQUATECH SA (4/2017) Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zarząd AQUATECH S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12.09.2017 r. zawarta została umowa pomiędzy AQUATECH S.A. z s. w Warszawie a Urzędem Gminy Rytwiany ("Zamawiający"), ul. Staszowska 16, Rytwiany, na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków typoszeregów VASA SBR oraz ARGO drugiej generacji na terenie gminy Rytwiany w ilości 197 szt., zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013.
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej przez AQUATECH S.A., na zamówienie pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany" w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Całkowita wartość umowy wynosi 2.358.090,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi do 31 maja 2018 roku.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki zawarcie powyższej umowy z Gminą Rytwiany będzie miało znaczący wpływ na sytuację finansową Emitenta, z uwagi na wartość podpisanej umowy która wynosi poprzez spodziewany wzrost przychodów Emitenta.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE" i 2004/72/WE

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aquatech SA
ISIN:PLAQTCH00013
NIP:7182097870
EKD: 22.23 produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Złota 7 lok. 18 00-019 Warszawa
Telefon:+48 86 2180329
www:www.oczyszczalnie.org
Komentarze o spółce AQUATECH
2018-07-22 11-07-27
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649